Jak osiągnąć synergię w zespole, którego częścią są pracownicy tymczasowi?

Osiągnięcie efektu synergii w zespole, w którym obecni są pracownicy tymczasowi, jest niezwykle istotne dla osiągania wspólnych celów oraz tworzenia pozytywnej atmosfery w zespole. Współpraca z pracownikami tymczasowymi może stanowić zarówno wyzwanie, jak i szansę na wprowadzenie nowych perspektyw i umiejętności do zespołu. Aby zespół osiągnął jedność, niezbędne jest zrozumienie indywidualnych potrzeb obu stron oraz zastosowanie odpowiednich strategii zarządzania.

Czytając ten artykuł, dowiesz się, jak harmonijnie zarządzać zróżnicowanym zespołem pracowników, tworzyć integracyjne środowisko pracy oraz promować otwartą komunikację. To kluczowe elementy, które pomogą w osiągnięciu synergii w zespole i przyczynią się do sukcesu organizacji.

Wprowadzenie pracownika i zaznajomienie z wymaganiami stanowiska pracy

Jest to niezwykle istotny etap, który  zaczyna się jeszcze przed faktycznym zatrudnieniem pracownika, na poziomie tworzenia opisu stanowiskowego. To na ile adekwatny będzie opis wymagań oraz obowiązków na danym stanowisku, będzie miało swoje odzwierciedlenie w rekrutacji Twoich pracowników, a potem satysfakcji z pracy. Jeśli jest to praca w trudnych warunkach, np. wysokiej temperaturze, bądź dużej wilgotności, należy to jasno zaznaczyć w opisie.  W tym celu tworzy się wyczerpujący i dokładny opis wymagań i warunków pracy. Te informacje są przekazywane kandydatowi do pracy tymczasowej przez Agencję Pracy Tymczasowej MR JOB podczas rekrutacji, dzięki czemu nowy pracownik wie, czego może się spodziewać, rozpoczynając pracę.

Przed rozpoczęciem pracy warto wyznaczyć osobę, która zaopiekuje się nowymi pracownikami w pierwszych dniach i przeprowadzi merytoryczne szkolenie stanowiskowe, objaśni zasady funkcjonowania organizacji i przybliży również niepisane zasady panujące w przedsiębiorstwie. Dobrą praktyką jest przygotowanie planu wdrożenia pracownika wraz z określeniem orientacyjnego terminu jego zakończenia.

Rozbudowanie świadomości

Podstawowym elementem budowania synergii w zespole z udziałem pracowników tymczasowych jest świadomość ich potrzeb. Pracownicy tymczasowi, ze względu na krótszy staż w firmie, mogą w mniejszym stopniu identyfikować się z miejscem pracy, niż stały personel. Dlatego kluczowe jest zapewnienie wsparcia i umożliwienie uczestnictwa w codziennych aktywnościach zespołu. Komunikowanie pracownikom o celach i strategiach firmy, a także wyjaśnianie roli, jaką odgrywają w procesie, pozwala im lepiej zrozumieć kontekst swojej pracy.

Przykładem może być organizacja spotkań wprowadzających, podczas których omawiane są ogólne cele firmy i przedstawiane zadania. Warto pamiętać, by udzielić pracownikom informacji na temat dostępnych zasobów i wsparcia. Ważne, by wiedzieli, do kogo mogą się zwrócić w razie problemów, czy niejasności. Dobrą praktyką jest klarowne określenie roli, jaką mają pełnić pracownicy tymczasowi. Na przykład, w danym zespole mogą być odpowiedzialni za konkretne zadania lub obszary projektu, co powinno być precyzyjnie opisane w ich umowach na samym początku współpracy.

Promowanie zaufania i partnerstwa

Warto zwrócić uwagę na styl komunikacji z pracownikami i upewnić, czy nie jest to wyłącznie komunikacja jednostronna. Pracownicy powinni być elastyczni wobec panujących w przedsiębiorstwie norm, czując się jednocześnie zachęceni do wyrażania swoich opinii dotyczących procesów i warunków prac.

Troska o stworzenie odpowiednich warunków do pracy

Warto zatroszczyć się o to, by pracownicy tymczasowi byli traktowani na równi ze stałym personelem pod względem warunków panujących na stanowisku pracy. Zdrowe i bezpieczne warunki pracy są obligatoryjne, natomiast jeśli pokaże się pracownikowi, że troszczy się o jego indywidualne potrzeby, z pewnością przełoży się to na pozytywny odbiór miejsca pracy w jego oczach. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu https://mrjob.pl/aktualnosci/strategie-tworzenia-pozytywnego-srodowiska-pracy-w-firmie-produkcyjnej/

Właściwe zarządzanie

Wyznaczanie konkretnych zadań i ścisłe określanie oczekiwań są kluczowe dla utrzymania harmonii w pracy. Wspieranie i motywowanie tych pracowników poprzez oferowanie dostępu do wiedzy oraz możliwości zdobycia nowych kwalifikacji, nawet jeśli pracują na krótkoterminowych kontraktach, może skutkować zwiększeniem ich zaangażowania i lojalności wobec firmy.

Dość prozaicznym, aczkolwiek istotnym elementem współpracy z pracownikami tymczasowymi jest sprawiedliwe i klarowne ustalanie celów, których mierzalność będzie łatwa do weryfikacji. Niewątpliwie jest to element, który daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i kontroli.

Elastyczność

Dużym atutem z perspektywy pracownika tymczasowego jest stworzenie elastycznego grafiku, który przewiduje opcję „otwartych zmian”, co oznacza, że pracownicy mogą sami wybierać pulę dostępnych zmian do swojego grafiku. Zabieg ten przyczyni się do zwiększenia efektywności i dopasowania pory pracy do indywidualnych preferencji.

Wspieranie otwartej komunikacji

Otwarta komunikacja stanowi kluczowy element w budowaniu zaufania i zrozumienia pomiędzy pracownikami stałymi i tymczasowymi. Zapewnienie platformy do wyrażania opinii i pomysłów oraz regularne zapraszanie pracowników do udziału w procesie podejmowania decyzji może zwiększyć poczucie przynależności do zespołu.

Kreowanie integracyjnego środowiska pracy i wsparcie dla tworzenia ducha zespołu

Tworzenie otwartej i przyjaznej atmosfery dla wszystkich członków zespołu jest niezwykle istotne. Organizowanie spotkań integracyjnych, wspólnych wydarzeń, może sprzyjać integracji pracowników tymczasowych z resztą zespołu. Zachęcanie do współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy różnymi członkami zespołu może prowadzić do cennych innowacji i sugestii, które mogą przyczynić się do osiągnięcia lepszych wyników.

Osiągnięcie synergii w zespole, w którym pracownicy tymczasowi stanowią istotną część, wymaga poświęcenia uwagi na budowanie zaufania, integrację oraz wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego. Właściwie zarządzany zespół może wykorzystać różnorodność perspektyw i umiejętności, aby efektywniej osiągać postawione cele.