Regulamin korzystania z serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – serwis internetowy „www.mrjob.pl”, działających pod adresem https://mrjob.pl/.
 • Usługodawca – firma „ MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Zamkowej 8, 59-220 Legnica; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000484197, NIP: 6912503509, kapitał zakładowy 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
 3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. Usługodawca nie odpowiada za szkody lub straty Usługobiorcy lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.
 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za jego dostępność.
 2. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nim treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Serwisu oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez pisemnej zgody Usługodawcy.

III. Warunki używania Serwisu

 1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 5. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
 • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 • połączenie z Internetem,
 • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
 • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 • włączoną obsługę plików Cookie.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 2. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:
 • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
 • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
 • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
 • podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
 • podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
 • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
 1. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.
 2. Reklamacje i uwagi do funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej ……………Wystąpienie powinno zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności oraz nieprawidłowości będących powodem wystąpienia, w przeciwnym wypadku Usługodawca może pozostawić skargę bez rozpoznania. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od ich otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.
 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby narzędzia i usługi świadczone w Serwisie były dostępne nieprzerwanie funkcjonowały prawidłowo, jednak nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami i usługami.
 5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Strona była wolne od złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze stron w systemie teleinformatycznym korzystającego, w tym infrastrukturze technicznej i danych.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania operatorów zapewniających łączność ze Stroną zarówno po stronie Usługodawcy i osób korzystających z Serwisu.

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci Formularza kontaktowego;
 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
 • Adresu e-mail
 • Telefonu kontaktowego
 1. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności„, stanowiącą integralną część Regulaminu.

V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach Cookies.
 3. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu.
 4. Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Predkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
 • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
 1. Płeć
 2. Wiek
 3. Zainteresowania

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

VI. Prawa autorskie

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 2. Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06) zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
 5. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych w ramach Serwisu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu , wchodzące w jego skład elementy graficzne, w tym logo, oprogramowanie  oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 1. Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i stanowią własność Usługodawcy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
 4. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 8. Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 9. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
 1. używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,
 2. bezpośrednio przez adres email: ……………..
 1. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w Serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Usługodawcę. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności oraz warunkami korzystania ich właściciela.