O firmie

Kodeks etyczny

Jako członek Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, działamy zgodnie z kodeksem etycznym oraz przyjętymi przez stowarzyszenie zasadami.

Kierujemy się pryncypialną zasadą działania w dobrej wierze.

We wszystkich swoich działaniach przestrzegamy przepisów prawa, zasad uczciwej konkurencji i uczciwości kupieckiej oraz powszechnie uznawanych zasad współżycia społecznego w państwie i społeczeństwie, w którym funkcjonujemy.

Kierujemy się uczciwością, odpowiedzialnością, profesjonalizmem i rzetelnością w stosunku do wszystkich uczestników procesów rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu.

Realizujemy zasadę równego traktowania, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zarówno w stosunku do personelu agencji zatrudnienia, kandydatów do pracy, pracowników tymczasowych, jak i innych uczestników rynku pracy.

Jesteśmy zobowiązani, w szczególności, do zachowania pełnej poufności informacji o kandydatach do pracy w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Odpowiednio i terminowego wynagradzamy pracowników tymczasowych.

Stale podnosimy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia usług rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu.