Dla pracowników

FAQ Dla Pracowników PL

1. Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to praca wykonywana za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Agencja zatrudnia pracownika i oddelegowuje go do wykonania zadań do innego przedsiębiorstwa, zwanego pracodawca użytkownikiem. Maksymalny czas zatrudnienia pracownika tymczasowego w tej samej agencji nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Agencja pracy tymczasowej – rekrutuje pracowników, zatrudnia i następnie deleguje ich do wykonania pracy w innym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwo , do którego pracownicy tymczasowi są delegowani do wykonania pracy to pracodawca użytkownik.


2. Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie o pracę tymczasową?

W umowie o pracę, podpisywanej pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym, powinny znaleźć się, w szczególności, elementy takie jak: rodzaj i data zawarcia umowy, nazwa pracodawcy użytkownika, wymiar czasu pracy, stanowisko pracy lub jej rodzaj, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia oraz okres wypowiedzenia umowy.


3. Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest to pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w agencji pracy tymczasowej. Praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy użytkownika. Interesy pracownika tymczasowego reprezentuje zawsze agencja, czyli MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej, która dba o każdy element zatrudnienia, od podpisania umowy po przekazanie wynagrodzenia.


4. Kto zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP?

Agencja pracy tymczasowej przeprowadza szkolenie BHP z zakresu ogólnego, natomiast szkolenie BHP na stanowisku pracy realizuje pracodawca użytkownik. Niedopuszczalne jest wysłanie do pracy pracownika, który nie przeszedł szkolenia BHP.


5. Czy pracownik zobowiązany jest do odbycia badań lekarskich?

Tak. Każdy pracownik tymczasowy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, przed przystąpieniem do pracy wysyłany jest na specjalistyczne badania lekarskie, gdzie lekarz medycyny pracy orzeka zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku.


6. Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.


7. Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop okolicznościowy?

Tak, przysługuje w wymiarze: a) dwóch dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy; b) jednego dnia – w razie ślubu dziecka pracownika, albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. W razie potrzeby wzięcia urlopu okolicznościowego, do wniosku urlopowego należy dołączyć dokument potwierdzający daną okoliczność.


8. Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop na żądanie?

W przypadku pracy na rzecz pracodawcy użytkownika przez okres 6 miesięcy lub dłuższy, pracownik tymczasowy ma prawo do skorzystania z urlopu na żądanie.


9. W jakim przypadku pracownik tymczasowy powinien otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub jego niewykorzystaną cześć.


10. Jak można wypowiedzieć umowę o pracę tymczasową?

Zarówno pracownik tymczasowy, jak i agencja pracy tymczasowej może rozwiązać umowę o pracę tymczasową, zachowując okres wypowiedzenia zgodnie art. 13 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych: 3 dni – gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni (liczone od dnia złożenia wypowiedzenia); 1 tydzień – gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie (liczone od kolejnej soboty następującej po złożeniu wypowiedzenia).


11. Czy w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna należy zgłosić tamże zatrudnienie tymczasowe?

Tak. Pracownik tymczasowy, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, musi zgłosić w UP, w którym jest zarejestrowany, informację o podjęciu zatrudnienia.


12. Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje ubezpieczenie zdrowotne?

Pracownik tymczasowy zatrudniony na umowę o pracę tymczasową ma opłacane wszystkie składki ubezpieczenia społecznego, w tym składkę na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. Z tego tytułu przysługuje mu więc prawo do bezpłatnego leczenia.


13. Czy od wynagrodzenia pracownika tymczasowego odprowadzane są wszystkie składki?

Tak. Od Państwa wynagrodzenia odprowadzane są wszystkie składki na ubezpieczenie (emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne) oraz podatek w wysokości 18%.


14. Czy praca tymczasowa liczy się do emerytury?

Zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową uwzględniane jest przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty oraz wlicza się do stażu pracy.


15. Czy po zakończeniu umowy o pracę tymczasową pracownik ma prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Tak. Jeśli pracownik tymczasowy w okresie 1,5 roku przez co najmniej 12 miesięcy osiągał wynagrodzenie brutto w wysokości nie mniejszej niż wyznaczona w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


16. Czy agencja pracy tymczasowej może pobierać prowizję od wynagrodzenia pracownika tymczasowego?

Nie, jest to niezgodne z prawem. Agencja pobiera świadczenia za swoje usługi od pracodawcy użytkownika, czyli przedsiębiorstwa, w którym pracownicy tymczasowi wykonują pracę.


17. Czy pracownik tymczasowy ma prawo do zwiększonego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w godzinach nocnych oraz dniach świątecznych?

Tak. Pracownikowi tymczasowemu przysługują dodatki w wysokości 20% za pracę w godzinach nocnych, 50% za pracę w godzinach nadliczbowych oraz 100% za pracę w dni wolne od pracy. Dla pewności, należy zapytać konsultanta o szczegółowe zasady wynagradzania na danym stanowisku pracy.


Sprawdź bieżące ogłoszenia