Dla Pracodawców

PFRON – zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Polskie prawo pracy obliguje przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 25 pracowników do angażowania osób niepełnosprawnych. Firmy, które nie stosują się do tej zasady, są zobowiązane do opłacania składek związanych z “aspołecznym zachowaniem”.

Ich wysokość zależy od ilości zatrudnionych: dla firmy, w której pracuje 25 osób jest to obecnie niemal 2 300 zł, a w przypadku zatrudniania 100 pracowników kwota składki może wynieść ponad 9 100 zł*.

Wybrane usługi MR JOB pozwalają na zminimalizowanie lub uniknięcie kosztów wynikających z konieczności opłacania składek za zbyt niski odsetek zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających takie osoby, Agencja oferuje wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Z naszego wieloletniego doświadczenia, związanego z zagadnieniem zatrudniania osób niepełnosprawnych wynika, że najczęściej ich kondycja nie wpływa znacząco na jakość pracy i zakres wykonywanych obowiązków. Dzięki determinacji i zaangażowaniu osoby te są niezwykle cennymi pracownikami.przeznaczone na wspieranie konkurencyjności, walkę z ubóstwem oraz podnoszenie kwalifikacji polskich pracowników.

Proces wdrażania usługi:

  1. Przeprowadzamy audyt struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w celu określenia ilości osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (pracodawcy często nie są świadomi tego, ilu ich pracowników posiada taki dokument).
  2. Dobieramy rozwiązania, które pozwalają uniknąć kosztów związanych z “aspołecznym zachowaniem” przedsiębiorstwa lub znacznie je ograniczyć.

*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych muszą dokonywać przedsiębiorcy zatrudniający minimum 25 pracowników w pełnym wymiarze godzin (zatrudnionych na pełny etat), u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6% zatrudnionej liczby pracowników. Wpłaty na PFRON przedsiębiorca uiszcza w wysokości stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.