Poradnik – Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w UE

Do Państwa dyspozycji zamieszczamy Poradnik mający zastosowanie do pracowników w UE.

Poradnik pobrać można również w zakładce Regulacje prawne.

Zgodnie z art. 76 rozporządzenia 883/20041 państwa członkowskie powinny
porozumiewać się między sobą oraz propagować wymianę doświadczeń i
najlepszych praktyk administracyjnych, aby ułatwić jednolite stosowanie unijnego
prawa. Przepis ten opiera się na zasadzie efektywnej wymiany informacji pomiędzy
instytucjami oraz na obowiązku obywateli i pracodawców do terminowego
przekazywania dokładnych informacji.
Celem niniejszego poradnika jest zapewnienie odpowiedniego narzędzia na różnych
poziomach praktycznych i administracyjnych zaangażowanych we wdrażanie
unijnych przepisów, aby pomóc instytucjom, pracodawcom i obywatelom w
ustaleniu właściwego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma
zastosowanie w danej sytuacji.
Zasada przewodnia stanowi, że osoby, do których stosuje się rozporządzenia,
podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. W przypadku
pracowników najemnych i osób wykonujących pracę na własny rachunek
zastosowanie ma ustawodawstwo tego państwa członkowskiego, w którym
normalnie wykonywana jest działalność. Zasadę tę nazywa się lex loci laboris. Osoby
otrzymujące określone krótkoterminowe świadczenia pieniężne w oparciu o swoją
pracę najemną lub pracę wykonywaną na własny rachunek również podlegają
ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonują pracę. Każda inna
osoba podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce
zamieszkania.

Wersja do pobrania Poradnik-Ustawodawstwo do pracowników