Zmiany w zasadach delegowania pracowników!

Z dniem 29 lutego 2018 roku w życie weszła nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Po dwuletnim okresie prac nad zmianami, kolejna nowelizacja weszła w życie 30 lipca 2020 roku. Ma ona za zadanie ustanowienie wspólnych ram dla odpowiednich przepisów, środków i mechanizmów kontroli niezbędnych dla sprawniejszego i bardziej jednolitego działania w zakresie   delegowania pracowników.

 Kopia Bez tytułu (1)

Najważniejsze zmiany , które wynikają z nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników są związane z wynagrodzeniem oraz okresem oddelegowania.

Pracownik będzie musiał otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju, który będzie pracował jednocześnie na takim samym stanowisku. Nie stanowi to problemu dla naszej agencji pracy, ponieważ nasi pracownicy zawsze dostają kwotę wyższą niż określone minimalne stawki w państwie, do którego jadą. MR JOB to agencja, która na pierwszym miejscu stawia dobro pracownika, dlatego określając pensje naszych pracowników, bierzemy pod uwagę układy zbiorowe, które określają wynagrodzenie pracowników. Od początku swojego istnienia MRJOB przestrzega tych zasad, dlatego też, nowelizacja, która weszła w życie, nie zmienia funkcjonowania firmy.

Zapewniamy również mieszkanie oraz po przekroczeniu 15km zwracamy koszty podróży do miejsca pracy i  z powrotem, które dyrektywa określa kosztami oddelegowania.

Dodatkowo po 30 lipca 2020 roku czas pracy pracownika tymczasowego wynosi 12 miesięcy, ale może on zostać przedłużony do 18 z zapewnieniem temuż pracownikowi takich samych warunków pracy i płacy jak porównywalnym pracownikom w zakładzie, w którym pracuje.

Czy układy zbiorowe na poziomie przedsiębiorstwa użytkownika (chociaż nie są powszechnie stosowane) mają również zastosowanie do pracowników tymczasowych ?

Tak, jeżeli na poziomie przedsiębiorstwa użytkownika obowiązuje układ zbiorowy musi mieć on zastosowanie wobec krajowych pracowników tymczasowych.

W jaki sposób agencja pracy tymczasowej ma zapoznać się z warunkami zatrudniania stosowanymi w przedsiębiorstwie użytkownika?

Przedsiębiorstwo użytkownik jest zobowiązane poinformować agencję pracy tymczasowej o warunkach zatrudnienia, które stosuje w odniesieniu do warunków pracy i wynagrodzenia.

Mój pracodawca nie płaci mi odpowiednio, czy mogę wnieść skargę lub wszcząć postępowanie sądowe w przyjmującym państwie członkowskim?

Tak. Państwa członkowskie muszą zapewnić pracownikom delegowanym istnienie skutecznych mechanizmów służących do bezpośredniego wnoszenia skarg przeciwko ich pracodawcom, jak również prawa do wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego, również w przyjmującym państwie członkowskim. Państwa członkowskie muszą umożliwić związkom zawodowym oraz innym stronom trzecim uczestnictwo, w imieniu pracowników delegowanych lub ich pracodawcy lub w celu udzielenia im wsparcia oraz za ich zgodą, w każdym postępowaniu sądowym lub administracyjnym w celu egzekwowania praw lub wymogów wynikających z dyrektyw o delegowaniu pracowników.