Zmiany Prawne W 2013 R.

Z początkiem roku pojawiło się klika ważnych zmian dla pracodawców, a legislacyjne prace wskazują na to, że przepisy, które już weszły w życie są tylko częścią większego planu. Warto sprawdzić jakie zmiany już obowiązują, a na jakie przyjdzie jeszcze poczekać.

polooo

Minimalne wynagrodzenie w górę

Z każdym nowym rokiem następuje co zasady zmiana wynagrodzenia minimalnego. Nie inaczej jest w tym roku. Od stycznia br. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.600 zł. Wzrost stawki minimalnej pensji ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego (podstawa wymiaru tego zasiłku dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia), wysokość dodatku za pracę w nocy (20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę), kwoty wolnej od potrąceń, limity odpraw wypłacanych w przypadku zwolnień grupowych i indywidualnych oraz minimalną wysokość odszkodowania za mobbing.

Odpis na ZFŚS bez zmian

W obliczu trudnej sytuacji rynkowej Pracodawców ucieszyć może natomiast wiadomość o tym, że bez zmian pozostaje wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. To już trzeci rok odpis będzie przewidziany w niezmiennej wysokości do obliczeń w br. roku trzeba będzie przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ( 2.917,14 zł) .

Nowe zasady naliczania autorskich kosztów

Od początku roku zaczęły również obowiązywać zmiany dotyczące naliczania autorskich kosztów uzyskania przychodów. Najistotniejszą zmianą jaką wprowadzono jest limitowanie zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W danym roku ©©łączny koszt uzyskania przychodu 50% nie będzie mógł przekroczyć kwoty 42,764. Szacuje się, że wprowadzenie rocznego limitu w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów wynoszącego 42.764 zł wpłynie na wzrost dochodów sektora finansów publicznych w kwocie 164 mln zł.

Wchodzi w życie reforma emerytalna

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637). Wśród bardzo licznych zmian najważniejsza to podwyższenie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat. Podwyższenie to będzie następowało stopniowo. Pojawi się możliwość przejścia na emeryturę częściową przed osiągnięciem wieku emerytalnego, wydłużeniu ulega©© okres pobierania okresowej emerytury kapitałowej.

Pracodawca szybciej rozpocznie działalność

W styczniu weszły w życie zmiany które umożliwiają szybkie rozpoczęcie działalności, Wyeliminowano obowiązek składania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszeń danych dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz zmian w tym zakresie. PIP i PIS uzyskają niezbędne dane z urzędowych rejestrów. Będą one uprawnione do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego i koncie płatnika składek. Obie instytucje udostępnią PIP i PIS wyżej wskazane dane z urzędu. Skróceniu uległa również procedura rejestracji przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną. Czas oczekiwania na nadanie numeru NIP skrócony został z 14 do 3 dni.

Ciekawe propozycje dotyczące czasu pracy

Pojawił się projekt ustawy dotyczący zmian w Kodeksie pracy, który przewiduje korzystne dla pracodawców zmiany, które mają ułatwić firmom planowanie i organizowanie czasu pracy. Mają pozwolić m.in. na to by pracodawcy swobodnie mogli dostosować czas pracy do zapotrzebowania na pracę (np. planować więcej pracy w wakacje, a mniej pomiędzy sezonami). Propozycje zmierzające do tego celu są dwie. Po pierwsze pojawi się możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych. Możliwość ich wydłużenia spowoduje m.in, że w firmie będzie można zaplanować większą liczbę godzin pracy w okrasach zwiększonego popytu na usługi, a mniejszą w okresach spadku popytu. Poza tym wydłuży się możliwy czas na „oddanie” pracownikom czasu wolnego w zamian za pracę nadliczbową. Najdłuższy okres rozliczeniowy wyniesie aż 12 miesięcy. Propozycja zakłada również, że firmy będą mogły skorzystać z tzw. ruchomego czasu pracy.

Dłuższy macierzyński i ojcowski?

Resort pracy zapowiada, że od 1 września 2013 r. pracownicy będą mieli dłuższe urlopy macierzyńskie. Po 20 tygodniu urlopu będzie możliwość łączenia go z pracą zawodową przez kolejne sześć tygodni Aby skorzystać z rocznego urlopu macierzyńskiego płatnego w wysokości 80 proc. przez cały rok trzeba będzie zadeklarować taką chęć na 14 dni przed planowaną datą porodu. Dodatkową część urlopu będzie można wykorzystywać w ratach. Istnieje też projekt przewidujący wydłużenie urlopów ojcowskich.

Prawie pewne zmiany dotyczące urlopu wychowawczego!

W Sejmie trwają prace które wprowadzą zmiany dot. urlopu wychowawczego. Przede wszystkim projektowana ustawa zakłada wydzielenie w ramach urlopu wychowawczego, wynoszącego maksymalnie 36 miesięcy po jednym miesiącu takiego urlopu dla każdego z rodziców lub opiekunów dziecka i ustanowienie tych miesięcy nieprzenaszalnymi. Nieskorzystanie przez jednego z rodziców lub opiekunów dziecka z przysługującej mu nieprzenaszalnej części urlopu wychowawczego w praktyce skutkować będzie skróceniem wymiaru tego urlopu do 35 miesięcy, ponieważ rodzic lub opiekun dziecka nie będzie mógł skorzystać z nieprzenaszalnej części urlopu wychowawczego, która mu nie przysługuje.
Materiał przygotowała Joanna Pietras, Kancelaria Prawna Sadkowski i Wspólnicy

Źródło: www.saz.org.pl