Wyniki Badania PKPP Lewiatan

54 proc. polityków, urzędników, ekspertów, dziennikarzy negatywnie ocenia obecną sytuację na rynku pracy, 35 proc. uważa, że jest ani dobra, ani zła, a tylko 11 proc. określa ją jako dobrą. 60 proc. respondentów wymienia zbyt wysokie koszty pracy jako główną przyczynę bezrobocia, natomiast 56 proc. wskazuje na kształcenie na kierunkach, po których trudno znaleźć pracę – wynika z badania, które na zlecenie PKPP Lewiatan zrealizowała firma 4P research mix.

Zdaniem 45 proc. respondentów sytuacja na rynku pracy w ciągu ostatniego roku pogorszyła się, 11 proc. uważa, że się poprawiła, 44 proc. nie widzi żadnych zmian, ani na lepsze, ani na gorsze. 58 proc. respondentów jest przekonanych, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy sytuacja na rynku pracy nie zmieni się, 32 proc. oczekuje jej pogorszenia, a tylko 10 proc. wierzy w poprawę. Decydenci w prognozach są bardziej pesymistyczni niż przed rokiem.

– Przedsiębiorcy obawiają się o przyszłą koniunkturę i dlatego ostrożnie tworzą nowe miejsca pracy. Przedsiębiorstwa są w dobrej kondycji finansowej, mają sporo wolnej gotówki ulokowanej w bankach, ale mimo to niechętnie zatrudniają nowych pracowników. Dzieje się tak, ponieważ firmy obawiają się dalszego pogorszenia sytuacji w krajach strefy euro, szczególnie niepokoi ich możliwość zmniejszenia zamówień z zachodnich rynków.
Pracodawcy obawiają się także dalszego wzrostu kosztów pracy, dlatego coraz częściej rezygnują z zawierania stałych umów z pracownikami, na rzecz innych elastycznych form zatrudniania – mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan.

Wśród głównych przyczyn bezrobocia respondenci wymieniają: wysokie koszty pracy (60 proc.), kształcenie na kierunkach, po których nie ma pracy (56 proc.), światowy kryzys gospodarczy (43 proc.), a także mało sposobów służących zwalczaniu bezrobocia (34 proc.).
Za najskuteczniejsze sposoby zwalczania bezrobocia badani uznają: dofinansowywanie bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą (65 proc.), zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy (63 proc.), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (62 proc.), czy uelastycznienie prawa pracy (46 proc.).

Respondenci uważają, że tworzenie nowych miejsc pracy jest korzystniejszym rozwiązaniem, pomagającym walczyć z bezrobociem, niż aktywizacja bezrobotnych. Badanie zostało zrealizowane w kwietniu i maju br. w grupie decydentów – polityków, urzędników szczebla centralnego i lokalnego, dziennikarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji pracodawców.

Źródło: PKPP Lewiatan (Polsikie Forum HR)