Wymagania Prawa Niemieckiego W Stosunku Do Polskich Agencji Pracy Tymczasowej

Wymagania prawa niemieckiego w stosunku do polskich agencji pracy tymczasowej.

Zagadnienie wykonywania pracy tymczasowej oraz wymogów, jakie muszą spełnić Agencje Pracy Tymczasowej aby móc oferować swoje usługi na terenie Niemiec, uregulowane zostały w Ustawie Arbeitnehmerüberlassungsgesetz-AUG. Od 20.12.2011r. Ustawa wprowadza wymóg uzyskania pozwolenia dla firm świadczących usługi w zakresie pracy tymczasowej na terenie Niemiec. Działanie agencji bez uzyskania zezwolenia jest zabronione i obwarowane wysokimi karami pieniężnymi (25 tys. EUR).

Wymogi stawiane w procedurze rejestracji nie podlegają indywidualnemu negocjowaniu, a brak wymaganych informacji może prowadzić do odrzucenia wniosku bądź prośby urzędu o uzupełnienie dokumentacji, co znacznie wydłuży procedurę. Tylko odpowiednio wcześniej rozpoczęta procedura, przy spełnieniu wymaganych warunków, gwarantuje możliwość terminowej realizacji planowanego użyczenia pracowników. Należy się liczyć nawet z 3-miesięcznym terminem załatwiania wniosku.

Ustawa umożliwia świadczenie usług pośrednictwa w zakresie pracy tymczasowej w zasadzie we wszystkich sektorach, jedynym wyjątkiem jest sektor budowlany. Rejestracja, a właściwie uzyskanie zezwolenia na użyczenie pracowników w Niemczech przez zagraniczną (polską) agencję pracy tymczasowej, świadczącej zarobkowo usługi użyczania pracowników polega na wypełnieniu odpowiedniego wniosku i załączeniu do powyższego wniosku wymaganych załączników. Agencje Pracy Tymczasowej zarejestrowane w Polsce składają pisemny wniosek o wydanie pozwolenia do Federalnej Dyrekcji Regionalnej Agentury Pracy w Dusseldorfie (Bundesagentur fur Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen, Josef-Gockeln-Str. 7, 40474 Dusseldorf).

Wniosek można wysłać pocztą lub na adres poczty elektronicznej:

nordrhein-westfalen.3013@arbeitsagentur.de

W przypadku realizacji kilku umów w różnych krajach związkowych Niemiec, wystarczy tylko jedno zgłoszenie na całe Niemcy, ale należy je przesłać wyłącznie do ww. dyrekcji regionalnej, gdyż załatwianie tych wniosków przydzielono poszczególnym dyrekcjom regionalnym, ale wg podziału na poszczególne państwa. Na przykład wnioski o zezwolenie dla agencji pracy tymczasowej z Polski załatwiane są tylko przez dyrekcję regionalną w Dusseldorfie wraz z wnioskami agencji działającymi tylko w Irlandii, W. Brytanii, na Malcie czy w Niderlandach.
Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:
– dokument potwierdzający wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia (w Polsce),
– wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
– zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek w stosunku do ZUS,
– zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego,
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
– potwierdzenie np. z banku o posiadaniu zabezpieczenia w postaci środków pieniężnych w kwocie 2 tys. EUR na każdego pracownika tymczasowego, łącznie min. 10 tys. EUR,
– wzory umów z pracownikiem tymczasowym oraz z pracodawcą użytkownikiem,
– zgoda na weryfikowanie informacji w Urzędzie Skarbowym,
– decyzja w sprawie nadania numeru ewidencyjnego przez Bundesagentur für Arbeit, Betriebsnummerservice, Eschberger Weg 68, 66121 Saarbrücken – Federalna Agencja Pracy. inne dokumenty – na żądanie urzędu.

Wszystkie załączane dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na j. niemiecki. Pozwolenie jest wydawane na okres jednego roku. Kolejny wniosek składa się na 3 m-ce przed zakończeniem obowiązywania poprzedniego pozwolenia. Po okresie 3 lat rzetelnego wywiązywała się ze wszystkich obowiązków wynikających z ustawy (AUG), Agencja Pracy Tymczasowej może starać się o uzyskanie pozwolenia bezterminowego. Dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język niemiecki dokonanym przez tłumacza zaprzysiężonego przez niemiecki sąd. Opłata od wniosku wynosi 750 EUR.

źródło: SAZ

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej oczywiście posiada pozwolenie do świadczenia pracy na terenie Niemiec, wydane otrzymane od Federalnej Dyrekcji Regionalnej Agentury Pracy w Dusseldorfie, ponadto jesteśmy członkiem niemieckiego Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia BAP.