Ważne zmiany w regulacji rynku pracy 2015

Wzrost składki wypadkowej dla agencji zatrudnienia

Od 1 kwietnia br. obowiązywać będą nowe kategorie ryzyka, a co za tym idzie nowe wysokości składki wypadkowej. Projekt Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 4 lutego 2015 r. zakłada podwyższenie kategorii ryzyka w 8-u i obniżenie w 28-u grupach PKD. Sektor agencji zatrudnienia (PKD N-78) znalazł się niestety w tej pierwszej grupie – składka wypadkowa wzrośnie z 1,2% do 1,47%. Fakt ten jest sporym zaskoczeniem, tym bardziej, że monitorując wypadkowość wśród członków Polskiego Forum HR nie zważyliśmy wzrostu liczby wypadków przypadających na 1000 pracowników. Dodatkowo w tej chwili agencje zatrudnienia są przypisane do tej samej kategorii ryzyka co chociażby roboty budowlane. Biorąc pod uwagę fakt, iż agencje nie mogą zatrudniać pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych, obejmujących swoją definicją praktycznie cały sektor budowlany, tak wysoki poziom składki jest zastanawiający. Polskie Forum HR wystosowało pismo do Ministra Pracy z prośbą o bliższą analizę tematu, przy tak szybkim wzroście jaki towarzyszy rozwojowi rynku agencji zatrudnienia w Polsce, nagły wzrost wypadkowości budzi co najmniej niepokój.

Zmiany w ochronie danych osobowych

Kolejną nowością, istotną z punktu widzenia agencji zatrudnienia, było uchylenie z początkiem roku wybranych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zaowocowało to zwolnieniem z obowiązku powoływania ABI (Administratora Bezpieczeństwa Danych) i jednocześnie, zwolnienie ze zgłaszania zbiorów danych osobowych w momencie, gdy administrator danych powołał ABI i poinformował o tym GIODO z prośbą o jego rejestrację. Jeśli zbiory są przetwarzane bez wykorzystania narzędzi informatycznych, wówczas firma również nie musi ich zgłaszać do rejestracji. Jest to o tyle ważna, z punktu widzenia interesów branży, zmiana, o ile wewnętrzne bazy kandydatów konstruowane są w oparciu o informacje pozyskane bezpośrednio z rynku.

Badania lekarskie

Jesteśmy również w trakcie doprecyzowywania szczegółów dotyczących obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich, co zostało ujęte w nowelizacji Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej z 7 listopada 2014 roku. Nowe przepisy, które wchodzą życie od 1 kwietnia br. mówią o tym, iż pracodawca jest zwolniony z obowiązku ponownego skierowania pracownika na badania w przypadku:

1) przyjmowania ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą

2) przyjmowanie do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (powyższy przepis będzie stosować się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą).

Nadal czekamy na treść przepisów wykonawczych, które mają określić informacje zawarte zarówno w skierowaniu jak i orzeczeniu lekarskim. Mając jednak na uwadze powyższe brzmienie nowych regulacji pojawia się wątpliwość w zakresie rodzaju dokumentów, którymi powinien legitymować się pracownik zmieniający pracodawców i zatrudniający się u kolejnego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. W szczególności nie ma pewności prawnej czy wystarczającym dokumentem będzie aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pracownika, wydanym poprzedniemu pracodawcy i pozwalającym na świadczenie pracy na wskazanym stanowisku pracy, czy też niezbędne będą dodatkowe dokumenty od poprzedniego pracodawcy bardziej szczegółowo wskazujące na charakter wykonywanej przez niego poprzednio pracy. Polskie Forum HR wystosowało do GIP oraz MPiPS zapytanie z prośbą o doprecyzowanie tych zasad.

Ozusowanie umów zleceń od 1 stycznia 2016 roku

Jeszcze prawie rok, dzięki interwencji Konfederacji Lewiatan, będzie obowiązywać tzw. vacatio legis. Wprowadzenie ozusowania umów zleceń wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. Daje to wszystkim uczestnikom rynku pracy czas na zapoznanie się z nowymi przepisami oraz wywiązanie się ze wcześniejszych zobowiązań. Jednocześnie zapobiega to efektowi szoku, który mógłby spowodować lawinowe przejście części biznesu opartego o zlecenia do szarej strefy, co niewątpliwe odbiłoby się również rykoszetem na budżecie państwa.

Celem zmian jest wprowadzenie obowiązku odprowadzania od umów zleceń składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości minimalnego wynagrodzenia. Przy okazji dyskusji wokół zagadnienia powstało kilka wątpliwości oraz potrzeba pilnej odpowiedzi na takie chociażby pytanie jak to, na którego z pracodawców spada obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie w przypadku, gdy pracownik współpracuje w oparciu o umowę zlecenie z kilkoma przedsiębiorstwami jednocześnie.

Umowy na czas określony

Sprawą pierwszorzędną w najbliższych miesiącach będzie bez wątpienia dyskusja wokół zmian w Kodeksie pracy w zakresie umów na czas określony. Pierwszy projekt ujrzał świtało dzienne jeszcze w zeszłym roku i wyraźnie wskazuje kierunek prac Ministerstwa. W tym roku możemy spodziewać się znacznego zaostrzenia prawa w zakresie stosowania umów na czas określony, przejawiającego się głównie ograniczeniem łącznego czasu trwania tych umów (w projekcie do 33 miesięcy) oraz ujednoliceniem okresów wypowiedzeń umów na czas określony i nieokreślony w zależności od długości trwania stosunku pracy.

Źródło: Polskie Forum HR

large_doki2