Umowa Zlecenie Jako Elastyczna Forma Zatrudnienia

Umowa Zlecenie Jako Elastyczna Forma Zatrudnienia

Zmieniający się obraz rynku pracy w Polsce, rozwój sektora usług, wzrost konkurencji wymusił wprowadzenie nowych elastycznych form zatrudniania pracowników. Należy do niej między innymi umowa zlecenie. Regulowana jest przez Kodeks Cywilny.

Celem umowy zlecenia jest dostosowywanie wiekości zatrudnienia do aktualnych potrzeb pracodawców i jednocześnie daje potencjalnym pracownikom możliwość dopasowania czasu pracy do ich potrzeb poprzez np. możliwość wyboru godzin pracy. Elastyczne formy zatrudnienia odpowiadają potrzebom zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Możemy zaobserwować zmiany w podejściu do zatrudnienia, gdzie pojęcia “stały”, “niezmienny” są coraz częściej zatępowane przez “mobilny”, “zmienny”, “elastyczny”.

Rozpatrywanie plusów i minusów dotyczących umowy zlecenia jako elastycznej formy zatrudnienia jest jak dyskusja o tym, czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta.

Mając na uwadze dynamikę zmian, jaką możemy obserwować na rynku pracy w Polsce, umowa zlecenie jest jednym z lepszych rozwiązań dla obu stron. Korzyści jest wiele.

Na czym polega wspomniana elastyczność?
Dla pracownika – zwłaszcza takiego, który dopiero wchodzi na rynek pracy – umowa zlecenie daje możliwość sprawdzenia, w jakiej branży chce pracować docelowo. Młodzi ludzie w trakcie studiów lub zaraz po ich ukończeniu w wielu przypadkach nie są zdecydowani, jaki kierunek zawodowy przyjąć. Dzięki temu mają możliwość praktycznego dostosowania się do przyszłej pełnoetatowej pracy, mogą poprzez zdobyte doświadczenie w różnych branżach zdecydować, w której z nich widzą swoją przyszłość. Dzięki tej umowie pracownik młody stażem, może jednocześnie wykonywać pracę dla kilku firm, elastycznie dobierając godziny, w których pracuje. Studenci mają możliwość połączenia nauki z pracą, co w przyszłości procentuje jako dodatkowe doświadczenie.

Niebagatelne znaczenie ma także zmie-rzenie się z realiami, jakie panują na rynku pracy, a dokładniej z oczekiwaniami, jakie ma pracodawca w stosunku do przyszłego pełnoetatowego pracownika.

Przedsiębiorcy w doborze właściwej osoby zwracają nie tylko uwagę, na kierunkowe wykształcenie, czy zaliczone podczas studiów kursy, ale także, a może przede wszystkim, na takie kwestie jak umiejętności interpersonalne, koncepcyjne myślenie, nastawienie na osiągnięcie celu, umiejętność pracy pod presją czasu.

W czasie współpracy na zlecenie obie stro-ny mają możliwość wzajemnie się poznać i określić swoje oczekiwania odnośnie dalszej przyszłości.

Biorąc pod uwagę wynagrodzenie, osoba ze statusem studenta do 26 roku życia otrzyma z umowy zlecenie większą kwotę netto wynagrodzenia. Co ma w tym czasie duże znaczenie przy bieżących wydatkach.
Należy pamiętać, że nie tylko studenci, czy osoby młode wchodzące na rynek pracy czerpią korzyści ze współpracy z pracodawcą w ramach umowy zlecenie, bądź innych dostępnych elastycznych form zatrudnienia.

Większa elastyczność w doborze właściwej umowy oznacza większe możliwości na rynku pracy. Badania wykazują, że w krajach zachodnich o większej różnorodności umów, poziom bezrobocia jest na ogół niższy.

Należy także zwrócić uwagę na możliwość godzenia pracy z życiem pozazawodowym, co umożliwiają elastyczne formy zatrudnienia. Na ten wyróżnik będą zwracać uwagę przede wszystkim kobiety, które łączą pracę zawodową z wychowywaniem dzieci.

Dzięki elastycznemu zatrudnieniu w ramach umowy zlecenia wejście, bądź powrót na rynek pracy jest łatwiejszy. Pozwala na nowo dostosować się do panujących reguł i zasad.

Źródło: SAZ (Autorem artykułu jest Marcin Smoroń z firmy InterKadra Sp. z o.o.)