Sytuacja Na Rynku Pracy W Sierpniu 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła w sierpniu 2012 roku 12,4 proc. i w porównaniu do lipca br. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2011 – lipiec 2011) natężenie bezrobocia nie uległo zmianie. Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu lipca br. był o 0,6 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem.

W sierpniu br. wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,2 punktu procentowego) odnotowano w 10-ciu województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,2 punktu) miał miejsce w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim. W 6-ciu województwach (dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) natężenie bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się.
Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,1 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim ( 19,3 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2012 roku wyniosła 1 965,8 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lipca 2012 roku wzrosła o 12,6 tys. osób (tj. o 0,6 proc.). W analogicznym miesiącu ub. roku liczba bezrobotnych spadła o 7,8 tys. osób (tj. o 0,4 proc.). Utrzymujące się w od kilku miesięcy systematyczne spowolnienie tempa spadku liczby bezrobotnych przełożyło się na wzrost poziomu bezrobocia, podobny do odnotowanego w sierpniu 2009 roku (czyli w roku, w którym był najwyższy wzrost liczby bezrobotnych).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w sierpniu 2012 roku odnotowano w 15-tu województwach, przy czym najsilniejszy w województwie:

  • mazowieckim o 1,3 proc. (o 3,4 tys. osób)
  • pomorskim o 1,3 % (o 1,3 tys. osób)
  • podkarpackim o 1,1 proc. (o 1,5 tys. osób)
  • świętokrzyskim o 1,1 proc. (o 0,9 tys. osób)

Jedynie w województwie wielkopolskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych – o 0,5 tys. osób, czyli o 0,4 proc.
Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w sierpniu br. spowodowany był prawdopodobnie:
• spadkiem odpływu, w tym podjęć pracy niesubsydiowanej;
• powrotami do rejestracji po zakończeniu aktywnych form;
• wzmożoną rejestracją absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 74,7 tys. i w porównaniu do lipca 2012 roku wzrosła o 10,4 tys. (o 16,1 proc.). W sierpniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 72,6 tys.ofert pracy (o 9,5 tys. czyli o 15 proc. więcej niż w lipcu 2011 r.).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w sierpniu 2012 roku odnotowano w 15-tu województwach (poza województwem śląskim, gdzie wystąpił spadek ofert pracy o 1,4 proc.) i oscylował on w przedziale od 35,1 proc. w województwie podlaskim do 3,7 proc. w województwie wielkopolskim. Wzrost liczby ofert pracy odnotowany w prawie wszystkich województwach wynikał prawdopodobnie ze wzrostu ofert pracy subsydiowanej, który nie zrównoważył spadku liczby ofert pracy niesubsydiowanej.

Źródło: MPiPS