Sytuacja Na Rynku Pracy W Maju 2012 R.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia br.) wyniosła w maju br. 12,6 proc. i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 0,3 punktu procentowego.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (maj 2011 – kwiecień 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,4 punktu (z poziomu 12,8 proc. do poziomu 12,4 proc.). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu maja br. był o 0,2 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem.

W maju br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,7 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim. Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,3 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,7 proc.).

W województwie warmińsko-mazurskim, w którym odnotowano największy spadek stopy bezrobocia oraz liczby bezrobotnych, po raz pierwszy w bieżącym roku wskaźnik natężenia bezrobocia spadł poniżej poziomu 20 proc. Liczba bezrobotnych w końcu maja 2012 roku wyniosła 2 015 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca kwietnia 2012 roku spadła o 57,6 tys. osób (o 2,8 proc.).

Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (maj 2011 – kwiecień 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 80,9 tys. (o 4 proc.). Zatem drugi już miesiąc z kolei spadek liczby bezrobotnych był słabszy niż przed rokiem. Powodem niższej dynamiki spadku bezrobocia może być zakończenie wielu inwestycji związanych z organizacją mistrzostw EURO 2012, czego nie zniwelowało rozpoczynanie sezonowego zatrudnienia w budownictwie, rolnictwie, czy turystyce. Równocześnie w maju nie notowano jeszcze wzrostu sezonowego zatrudnienia związanego z obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Spadek liczby bezrobotnych w maju 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w województwach:

  • – warmińsko-mazurskim – o 4,3 proc. (o 4,7 tys. osób);
  • zachodniopomorskim – o 4 proc. (o 4,5 tys. osób);
  • lubuskim – o 3,5 proc. (o 2,1 tys. osób);
  • lubelski – o 3,3 proc. (o 4,3 tys. osób).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,6 tys. i w porównaniu do kwietnia 2012 roku spadła o 1,1 tys., czyli o 1,4 proc. W maju 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,3 tys.wolnych miejsc pracy (o 2,1 tys. mniej niż w kwietniu 2011 roku, tj. spadek o 2,7 proc. ). W bieżącym roku spadek liczby ofert w porównaniu do poprzedniego miesiąca był prawie dwukrotnie słabszy niż w analogicznym okresie ub. roku.

Źródło: MPiPS