Sytuacja Na Rynku Pracy W Kwietniu 2012

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca br.) wyniosła w kwietniu br. 13 proc. i w porównaniu do marca br. spadła o 0,3 punktu procentowego. 

W analogicznym okresie ubiegłego roku (kwiecień 2011 – marzec 2011) odnotowano spadek natężenia bezrobocia o 0,5 punktu (z poziomu 13,3 proc. do poziomu 12,8 proc.). Zatem wskaźnik bezrobocia w końcu kwietnia br. był o 0,2 punktu procentowego wyższy, niż przed rokiem. W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (o 0,7 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, a najsłabszy (o 0,1 punktu) w województwie mazowieckim.Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,6 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,4 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia 2012 roku wyniosła 2 076,4 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca marca 2012 roku spadła o 65,5 tys. osób (o 3,1 proc.).
Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (kwiecień 2011 – marzec 2011) odnotowano spadek liczby bezrobotnych – o 90,4 tys. (o 4,2 proc.). Zatem odnotowany w bieżącym roku spadek liczby bezrobotnych był zdecydowanie słabszy, co zapewne wynikało ze znacznego spadku liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, jakie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy.

Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu 2012 roku miał miejsce we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy (procentowy) odnotowany został w:

  • lubuskim – o 4,3 proc. (o 2,8 tys. osób);
  • świętokrzyskim – o 4,2 proc. (o 3,7 tys. osób);
  • podkarpackim – o 4,1 proc. (o 6,3 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim – o 4 proc. (o 4,6 tys. osób);

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,4 tys. i w porównaniu do marca 2012 roku spadła o 13,5 tys., czyli o 15,6 proc.
W kwietniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 78,4 tys. wolnych miejsc pracy (o 4,8 tys. mniej, niż w marcu 2011 roku – spadek o 5,7 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w kwietniu br. w porównaniu do marca br. odnotowano w czternastu województwach, przy czym w łódzkim liczba ofert pracy spadła o ponad 30 proc., natomiast ponad 20-procentowy spadek zanotowano w województwach: podlaskim (spadek o 26 proc., tj. o 0,6 tys.), kujawsko – pomorskim (spadek o 23,9 proc., tj. o 1,5 tys.), dolnośląskim (spadek o 21,4 proc., tj. o 1,6 tys.), pomorskim (spadek o 20,8 proc., tj. o 1,2 tys.), opolskim (spadek o 20,6 proc., tj. o 0,7 tys.) i podkarpackim (spadek o 20 proc., tj. o 1,1 tys.).
Tylko w 2 województwach liczba ofert pracy wzrosła: warmińsko-mazurskim (wzrost o 11,9 proc., tj. o 0,5 tys. ofert) i lubelskim (wzrost o 6,3 proc., czyli o 0,2 tys. ofert).

Źródło: MPiPS