Sytuacja Na Rynku Pracy W Grudniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2011 roku) wyniosła w końcu grudnia 2011roku  12,5 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2010 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 11,7 proc. w listopadzie  do 12,4 proc. w grudniu).

Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2011 roku w porównaniu do stanu z końca listopada wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego (województwo śląskie) do 0,7 punktu procentowego (województwo warmińsko-mazurskie). W końcu 2011 roku wskaźnik bezrobocia w skali roku zwiększył się o 0,1 punktu procentowego, podczas gdy w końcu 2010 r. odnotowano jego wzrost o 0,3 punktu.

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2011 wyniosła 1 983 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca listopada 2011 wzrosła o 68,1 tys. osób (o 3,6 proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (grudzień – listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 96,4 tys. osób (o 5,2 proc.).

W całym 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28,3 tys. osób (o 1,4 proc.). W 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 62,0 tys. osób (o 3,3 proc.). Zatem w 2011 roku względny wzrost bezrobocia był ponad dwukrotnie słabszy, niż rok wcześniej. Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2011 roku w porównaniu do stanu z końca listopada odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

  • lubuskim – o 5,3 proc. (3 tys. osób);
  • świętokrzyskim – o 4,4 proc. (3,5 tys. osób);
  • wielkopolskim – o 4,3 proc. (o 5,6 tys. osób);
  • opolskim – o 4,2% (o 1,9 tys. osób).

Grudzień to okres powrotów do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wśród rejestrujących się w urzędach pracy były także osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych, jak i zwolnione z mniejszych zakładów pracy. W końcu roku w wielu przypadkach kończyły się umowy na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali. Ponadto wpływ na wzrastający poziom bezrobocia miała mniejsza liczba wolnych miejsc pracy, w tym również subsydiowanego zatrudnienia. Grudzień to również okres, w którym zakończyły się prace sezonowe, przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie. Natomiast ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne prace budowlane często były kontynuowane.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2011 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 34,6 tys. i w porównaniu do listopada 2011 roku spadła o 10,3 tys. (tj. o 23 proc.). W grudniu 2010 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 44,8 tys. ofert pracy, czyli o 16,5 tys. mniej, niż w listopadzie 2010 roku (tj. spadek o 26,9 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2011 roku w porównaniu do listopada 2011 roku odnotowano w piętnastu województwach i oscylował on w granicach od 45,4 proc. w województwie wielkopolskim (spadek o 2,1 tys.) do 7 proc. w województwie świętokrzyskim (spadek o 0,1 tys.). Nieznaczny wzrost liczby ofert pracy miał miejsce jedynie w województwie podlaskim (o 1,3 proc., czyli o 10 ofert). W całym 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 742,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 278,6 tys. mniej niż w 2010 roku (spadek o 27,3 proc.).

Źródło: MPiPS (www.polskieforumhr.pl)