Sytuacja Na Rynku Pracy W Grudniu 2012 R.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu grudnia 2012 roku 13,3 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 punktu procentowego.

rrrrrr

W analogicznym okresie 2011 roku odnotowano identyczny wzrost stopy bezrobocia, czyli o 0,4 punktu. Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, wystąpił we wszystkich województwach i zamykał się w przedziale od 0,2 punktu procentowego w województwie mazowieckim do 0,7 punktu procentowego w województwie warmińsko-mazurskim.

W całym 2012 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 154,9 tys. osób. W 2011 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 28,0 tys. osób. Zatem w 2012 roku względny wzrost bezrobocia był silniejszy, niż w roku 2011.

Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2012 wyniosła 2 137,6 tys. osób i w porównaniu do końca listopada 2012 wzrosła o 79,5 tys. osób. Dla porównania w analogicznym okresie 2011 roku (grudzień – listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 67,7 tys. osób.

Względny wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2012 roku, w porównaniu do stanu z końca listopada, odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach:

  • świętokrzyskim – o 5 proc.
  • lubuskim – o 4,9 proc.
  • kujawsko-pomorskim – o 4,6 proc.
  • podkarpackim – o 4,5 proc.

Zasadnicze powody wzrostu bezrobocia w grudniu 2012 roku to:

  • trudna sytuacja gospodarcza w kraju, przejawiająca się m.in. słabnącym tempem wzrostu PKB w kolejnych kwartałach 2012 roku;
  • powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
  • zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali;
  • spadek liczby ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy;
  • zakończenie prac sezonowych przede wszystkim w leśnictwie i ogrodnictwie, ale też w budownictwie.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2012 roku wyniosła 36,3 tys. i w porównaniu do listopada 2012 roku spadła o 12,7 tys.

W grudniu 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35,1 tys. ofert pracy, czyli o 9,9 tys. mniej niż w listopadzie 2011 roku. Spadek liczby wolnych miejsc pracy w grudniu 2012 roku w porównaniu do listopada 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, a oscylował on w granicach od 7,9 proc. w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 0,2 tys. ofert) do 34,9 proc. w województwie dolnośląskim.
W całym 2012 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 787,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 44,5 tys. więcej niż w 2011 roku.

Źródło: MPiPS