Rządowa Propozycja Płacy Minimalnej

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wynosiło co najmniej 1 680 zł (wzrost o 5 proc.).

Taką propozycję rząd przedstawi Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca 2013 r. Kwota ta stanowiłaby 44,8 proc. prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok (3 746 zł). Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1 600 zł.

kredyt-dla-firmy

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca. W przypadku gdy strony Komisji Trójstronnej nie dojdą do porozumienia, wówczas decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia podejmie Rada Ministrów; musi to zrobić do 15 września 2013 r. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość płacy minimalnej nie może być niższa od wysokości zaproponowanej do negocjacji Komisji Trójstronnej.

Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum, wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r.

Przedstawiając tę propozycję wzięto pod uwagę bardzo trudną sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz potrzebę podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa.

Źródło: mpips.gov.pl