Rozwój Outsourcingu Usług Personalnych W Polsce

Rynek pracy podlega częstym transformacjom. Duża konkurencyjność oraz zmienność rynku pracy specjalistów i menedżerów sprawia, że firmy w Polsce szukają wsparcia realizowanych procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Czynniki te wpływają również na wzrost zainteresowania elastycznymi formami zatrudnienia. Praca tymczasowa, zatrudnienie zewnętrzne, korzystanie z usług profesjonalnych firm rekrutacyjnych stało się dla wielu firm naturalnym stałym elementem polityki HR.

Duża konkurencja o kandydata i związane z tym trudności w rekrutacji najlepszych specjalistów i menedżerów zachęca firmy do korzystania z zewnętrznych agencji wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry. Na polskim rynku działa kilka tysięcy firm rekrutacyjnych, które specjalizują się w realizacji projektów rekrutacyjnych do różnych branż, na różne poziomy stanowisk, zarówno w międzynarodowych, jak i polskich organizacjach. W chwili obecnej większość agencji rekrutacyjnych oferuje szeroki wachlarz usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

ttt

Usługi rekrutacyjne

Konsultanci profesjonalnych firm rekrutacyjnych to najczęściej osoby wyspecjalizowane prowadzeniu projektów do danej branży lub w danej dyscyplinie, którzy w krótkim czasie są w stanie pozyskać odpowiednich kandydatów z nietypowymi umiejętnościami. Posiłkują się dużymi bazami kandydatów, własną rozbudowaną siecią networkingową, prowadzą też bezpośrednie poszukiwania. Dzięki temu docierają do kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy i nie odpowiadają na ogłoszenia pracodawcy. Powyższe aspekty sprawiają, że firmy coraz częściej korzystają z usługi zewnętrznej rekrutacji. Podejmując współpracę z agencją rekrutacyjną liczą na szybki efekt jej działania w postaci rekomendacji najlepszych kandydatów spełniających kryteria firmy. Współpraca z ekspertami gwarantuje szybką odpowiedź na potrzeby rekrutacyjne firmy. Znajomość branży, zidentyfikowany rynek kandydatów oraz znajomość ich oczekiwań wobec pracodawcy to najważniejsza wartość każdej agencji. Konsultanci pełnią rolę doradców, którzy mając styczność z kandydatami oraz pracodawcami mają pełny obraz aktualnej sytuacji i trendów na rynku.

RPO

Agencje rekrutacyjne są w stanie coraz częściej zapewnić klientom kompleksowe wsparcie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy, które mają duże potrzeby rekrutacyjne są na etapie budowy firmy bądź rozbudowują swoje struktury są zainteresowane podjęciem zaawansowanej współpracy z agencją i oddelegowaniem wszystkich procesów rekrutacyjnych. Recruitment Process Outsourcing (RPO) to zaawansowana forma współpracy, której celem jest kompleksowe i profesjonalne zarządzanie procesem pozyskiwania i zatrudniania pracowników przez wyspecjalizowanego dostawcę. W zależności od potrzeb firmy wyróżniamy różne modele współpracy. Równoległe rekrutowanie dużej grupy pracowników średniego i wyższego szczebla różnych specjalizacji realizowane przez konsultantów specjalizujących się w prowadzeniu projektów w danej dyscyplinie to idealne rozwiązanie w okresie szybkiego wzrostu firmy, m. in. tworzenia nowych oddziałów. Pozwala odpowiedzieć na wzmożone potrzeby rekrutacyjne w krótkim czasie. Jeśli dana firma ma potrzeby rekrutacyjne w jednym departamencie, współpraca może obejmować rekrutację pracowników z jednego obszaru. Firma rekrutacyjna w sposób ciągły wspiera wewnętrzny dział HR w rekrutacjach do konkretnego działu lub na stanowiska charakteryzujące się dużą rotacją. Najbardziej zaawansowana forma współpracy firmy z agencją obejmuje całkowite oddelegowanie procesu rekrutacji na wszystkich szczeblach. Konsultanci agencji zapewniają wsparcie planowania kierunku rozwoju firmy, doradztwo w zakresie kluczowych umiejętności dla rozwoju firmy i profilu poszukiwanego kandydata. RPO obejmuje zarówno wzmożone rekrutacje przekrojowe jak i wsparcie rekrutacyjne w konkretnym obszarze specjalizacji i gwarantuje obsadzenie ustalonej liczby stanowisk wskazanych przez firmę. Firmy decydujące się na kompleksowy model współpracy mogą liczyć na następujące korzyści wynikające z współpracy: szybkość realizacji, optymalizacja kosztów, łatwiejszy dostęp do talentów oraz elastyczność rozwiązań w obszarze HR. Agencje rekrutacyjne są w stanie również zapewnić usługi związane z przejęciem odpowiedzialności za dodatkowe procesy z obszaru HR takie jak: employer branding firmy, on boarding pracowników czy np. oceny pracownicze. Przejęcie dodatkowych procesów przez agencję i tym samym kompleksowość współpracy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi to pełny outsourcing, jakim jest HRO.

Praca tymczasowa

Oddelegowanie procesu rekrutacji jest jednak tylko jednym z elementów związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Firmy, których charakter działalności jest sezonowy chętnie korzystają z usług pracy tymczasowej. Na polskim rynku działa wiele agencji pracy tymczasowej oferując pracę dorywcze, poszukujące kandydatów na stanowiska fizyczne lub wymagające kwalifikacji zawodowych. Część z tych firm poszukuje również pracowników do pracy za granicą. Agencja pracy tymczasowej jest w stanie zapewnić potrzebnych pracowników w ciągu kilku dni od zgłoszenia zapotrzebowania na daną liczbę pracowników. Agencja jest odpowiedzialna za pozyskanie odpowiednich zasobów, jak również za obsługę kadrowo-płacową oraz szkolenia bhp. Usługa pracy tymczasowej jest jednak rozwiązaniem dla firm, w których nie miały miejsca w ostatnich miesiącach zwolnienia grupowe. Pracodawca użytkownik będzie musiał również zapewnić pracownikowi tymczasowemu warunki pracy, które są gwarantowane innym pracownikom jego firmy oraz urlop w wymiarze 2 dni roboczych za każdy przepracowany miesiąc. Pracownika tymczasowego nie można również zatrudnić do prac szczególnie niebezpiecznych. Zatrudnienie pracownika tymczasowego w jednej firmie nie może przekroczyć 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Przed podjęciem współpracy z agencją pracy tymczasowej warto przestudiować Ustawę o pracy tymczasowej, która reguluje zatrudnianie w ramach elastycznych form zatrudnienia.

Contracting

Zewnętrzna forma zatrudnienia może również opierać się o rozpoczęcie współpracy z kontraktorem, czyli osobą, która najczęściej prowadzi własną działalność gospodarczą. Agencja podejmuje współpracę z kandydatem odpowiadając na pilną potrzebę nawiązania współpracy ze specjalistą bądź menedżerem dysponującym wiedzą ekspercką. Czas trwania współpracy firmy z kontraktorem jest z góry określony – kontraktor, jest zatrudniony na czas zrealizowania danego zadania.

Wykorzystanie outosurcingu HR w sektorze SSC/BPO

Dynamika zmian na polskim rynku pracy będzie skłaniała firmy z różnych branży do coraz częstszego korzystania z usług firm rekrutacyjnych bądź pracy tymczasowej w różnych obszarach HR. Szeroki wachlarz usług i dywersyfikacja rozwiązań, często szytych na miarę klienta pozwoli firmom na optymalizację procesów biznesowych w obszarze HR. Szczególnie ułatwi to procesy rekrutacyjne w centrach usług wspólnych, sektorze w którym cały czas się rozwija, a nowi pracownicy wciąż są poszukiwani. Polska już kilka lat temu stała się zagłębiem firm z sektora SSC/BPO. Powodów do wyboru Polski, jako miejsca dla rozwoju centrum usług wspólnych jest wiele. Z obserwacji konsultantów Antal International wynika, że firmy, które zdecydowały się na redukcję kosztów i outsourcing procesów biznesowych szybko zauważyły korzyści płynące z ulokowania centrów usług wspólnych w Polsce i decydują się na outsourcing coraz większej liczby, coraz bardziej zróżnicowanych procesów biznesowych. Do niedawna, najczęściej outsorcowane procesy należały do obszarów: księgowo-finansowego, kadrowo-płacowego, obsługi klienta, zarządzania łańcuchem dostaw, wyboru dostawców oraz IT. W chwili obecnej na rynku usług outsourcingowych obserwujemy transformację związaną z migracjami do Polski coraz bardziej zaawansowanych procesów biznesowych. Polska będąca jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków dla firm z sektora SSC/BPO gwarantuje dostęp do wykwalifikowanej kadry, która jest w stanie przejąć, prowadzić i doskonalić różnego rodzaju prace badawczo-rozwojowe. Tym samym możemy zaobserwować przemianę na rynku. Firmy z sektora BPO przeobrażają się w firmy o profilu KPO.

Duże zapotrzebowania na coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników w sektorze SSC/BPO powoduje, że firmy z tego sektora coraz chętniej korzystają z kompleksowych usług firm rekrutacyjnych. Dynamiczne zmiany w tym sektorze, szybko zmieniające się trendy, dostepność kandydatów jak również zaawansowane systemy ocen rozwoju talentów to obszary na które konsultanci oddelegowani na rzecz jednego klienta są w stanie szybko i efektywnie odpowiedzieć. Dla firmy to przede wszystkim optymalizacja kosztów, identyfikacja kandydatów w krótkim czasie oraz szereg elastycznych rozwiązań.
Daria Stefańska, menedżer Antal SSC/BPO

Zrodło: saz.org.pl