Raport Z Działalności Agencji Zatrudnienia W Polsce Za Rok 2011

Pojawiły się pierwsze dane MPiPS dotyczące działalności agencji zatrudnienia w Polsce w 2011 r. Wynika z nich, że na koniec 2011 r. w naszym kraju funkcjonowało 3 538. podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia, w porównani do roku 2010 liczba ta wzrosła dość znacznie, bo aż o 540 agencji (w 2010 roku było ich 2998). Wśród ogólnej liczby agencji zatrudnienia 1 301 podmiotów prowadziło działalność z zakresu pracy tymczasowej i w porównaniu do roku 2010 liczba ta wzrosła o 283 agencji (w 2010 działalność agencji pracy tymczasowej świadczyło 1010 podmiotów).

Dane dla całego rynku za 2011 rok wskazują na znaczną poprawę na rynku pracy i potwierdzają nasze prognozy. W ubiegłym roku wszystkie agencje skierowały do pracy tymczasowej w sumie 499 024 osób i w porównaniu do roku 2010 liczba ta wzrosła o 65 922 osób (czyli o ponad 15%). W porównaniu rok do roku liczba pracodawców użytkowników wzrosła znacznie, co jest dowodem na to, że coraz więcej firm sięga po elastyczne rozwiązanie jakim jest praca tymczasowa. W 2011 roku liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji wyniosła 12 314 podmiotów i w porównaniu do roku 2010 wzrosła aż o 12%.

a
Źródło: Polskie Forum HR na podstawie danych MPiPS

W 2011 FTE czyli liczba pełnych etatów wyniosła 160 852 i w porównaniu do 2010 roku wzrosła aż o 40% (w 2010 FTE wynosiło 114 660). Widzimy więc, że choć liczba pracowników tymczasowych wzrosła o 15%, liczba pełnych etatów wzrosła o 40%, oznacza to, że pracownicy pracowali dłużej niż rok wcześniej. W 2011 roku pracownicy tymczasowi przepracowali w sumie 342 276 649 godzin i w porównaniu do roku poprzedniego liczba ta wzrosła tak samo jak FTE o 40% (w 2010 liczba przepracowanych godzin – 231 155 478).

Do 2009 roku MPiPS w formularzu o działalności agencji zbierało informacje jedynie o ilości umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych zawieranych z pracownikami tymczasowymi. Z tych danych wynika (wykres poniżej), że od 2007 roku liczba umów cywilnoprawnych jest wyższa niż o liczba umów o pracę. W 2011 roku aż 57% wszystkich umów zawartych z pracownikami tymczasowymi stanowiły umowy cywilnoprawne.

b
Źródło: Polskie Forum HR na podstawie danych MPiPS

Z danych MPiPS wynika, że w ogólnej liczbie zatrudnionych osób zdecydowanie przeważają osoby młode do 25 roku życia – prawie 50%, kolejno osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 25 a 50 rokiem życia stanowią 42%, natomiast osoby po 50 roku życia stanowią pozostałe 8% łącznej liczby zatrudnionych, którzy w 2011 roku wykonywali pracę tymczasową. W ogólnej liczbie osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej, przeważały kobiety – stanowiły prawie 53%, w porównaniu do 2010 roku nastąpił więc wzrost o 2 punkty procentowe.

c
Źródło: Polskie Forum HR na podstawie danych MPiPS

Źródło: opracownie własne na podstawie Polskiego Forum HR