Poziom bezrobocia w strefie euro na poziomie 10,9% – dane Eurostat

Uzależniony w dużej mierze od sezonowości prac poziom bezrobocia strefy euro osiągnął w lipcu br. 10,9%, czyli spadł od czerwca (11,1%) o 0,2 punktu procentowego oraz w porównaniu z lipcem 2014 roku o 0,7%. To najlepszy wynik spadku bezrobocia rok do roku, licząc od lipca 2012 roku. Z kolei kraje UE odnotowały jeszcze niższy odsetek bezrobotnych – 9,5 % ludności UE było w lipcu 2015 roku osobami bezrobotnymi (porównując do sytuacji sprzed roku – 10,2% w lipcu 2014, są to zatem bardzo dobre wyniki). Tak niskiego bezrobocia w krajach członkowskich nie było bowiem od czerwca 2011 roku.

Eurostat oszacował na podstawie tych danych, iż ponad 23 miliony osób (kobiet i mężczyzn), spośród których 17,5 miliona to mieszkańcy strefy euro, pozostawało w lipcu br. bez zatrudnienia. W porównaniu do czerwca ubyło 232 tys. bezrobotnych w krajach UE i 213 tys. w strefie euro. Rok do roku spadek ten oznacza ubytek odpowiednio 1,648 mln bezrobotnych (państwa członkowskie) oraz 1, 116 mln w strefie euro.

Pośród krajów UE najniższe bezrobocie przypada w tym okresie na Niemcy (4,7%) oraz Czechy i Maltę (po 5,1%). Najgorzej zaś rzecz ma się tradycyjnie już od kilku lat – w Grecji (25-procentowe bezrobocie w maju 2015) oraz w Hiszpanii (22,2%). W zestawieniu z wynikami za rok poprzedni, w ekwiwalentnym czasie, w lipcu br. bezrobocie spadło w 23 krajach członkowskich EU, zwiększyło się w 3, a w 2 pozostało bez zmian (Belgia, Rumunia). Największe postępy w zakresie efektywnej walki ze zjawiskiem bezrobocia poczyniły takie kraje jak: Bułgaria (z 11,5 do 9,4 %), Hiszpania (z 24,3% na 22,22,2%), Grecja (z 27 do 25% pomiędzy majem 2014 i 2015), w dalszej kolejności uplasowały się: Portugalia, Irlandia i Chorwacja. Niestety złe wieści dla Finlandii, Francji i Austrii, gdzie bezrobocie wzrosło rok do roku, Finlandia o jeden punkt procentowy. Nie mniej jednak, w przypadku Austrii ta niekorzystna zmiana nie jest zbyt drastyczna. Dla porównania przykład zza oceanu – Stany Zjednoczone utrzymują poziom bezrobocia na bezpiecznym i stabilnym poziomie 5,3 %.

 

Dużym i nawarstwiającym się problemem, który dotyczy niemal wszystkich państw EU jest fakt starzenia się społeczeństwa europejskiego oraz utrzymującego się wysokiego bezrobocia wśród osób młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy (poniżej 25 roku życia). W lipcu 2015 roku aż 4, 6 miliona młodych w EU pozostawało bez pracy, z czego 3 miliony w strefie euro. Ogólny wynik procentowy w Europie to 20,4% bezrobotnych. Najlepiej radzą sobie z palącym problemem Niemcy (7% młodych bezrobotnych), Malta (8,7%) i Estonia (9,5%) natomiast młodzi w Grecji (51% bezrobotnych), Hiszpanii (48%), Chorwacji (43%) oraz we Włoszech (40%) są w szczególnie trudnej sytuacji.

Źródło: Polskie Forum HR oraz Eurostat