Porzucenie pracy – możesz zapłacić odszkodowanie

Zdecydowałeś się na porzucenie pracy? Uważaj, bo pracodawca może domagać się od ciebie odszkodowania.

W przypadku porzucenia pracy przez pracownika (kiedy np. mamy inną, lepszą ofertę pracy , którą musimy podjąć od razu a nasz pracodawca nie chce się z nami rozstać na mocy porozumienia stron) pracownikowi grozi nie tylko zwolnienie dyscyplinarne, ale również odpowiedzialność finansowa. Jeśli pracodawca udowodni, że w związku z Twoim nie przyjściem do pracy poniósł szkodę, może starać się o odszkodowanie.

Szczegóły roszczeń o odszkodowanie od pracownika z tytułu porzucenia przez niego pracy reguluje artykuł 114  Kodeksu Pracy. (Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną). Niekiedy pracodawcy błędnie powołują się na art. 61 KP (W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 , pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy.) trzeba tu jednak pamiętać o tym, że w przypadku porzucenia pracy to nie pracownika  pracodawca rozwiązuje umowę o pracę.

Mimo tego, że to pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem, może on w związku z tym ponieść stratę.Przykładowo, firma budowlana miała kontrakt na wykonanie pracy remontowych w ustalonym terminie. Za jego przekroczenie, na firmę nałożone zostały kary finansowe, a w związku z tym, że pracownik porzucił pracę, prace nie mogły zostać zrobione na czas i firma poniosła stratę. W takiej sytuacji pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania. Nie może jednak żądać go w całości tylko w ramach wyrządzonej przez pracownika straty (art. 115 KP)

sad_timmon

Z art. 115 KP wynika, że „Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda” . Odszkodowanie dla pracodawcy nie może być wyższe niż 3 miesięczna pensja. Jeśli pracodawca jednak poniósł szkodę w wyniku umyślnego działania pracownika, może domagać się odszkodowania w pełnej wysokości  (np. pracownik jadąc po wypiciu alkoholu rozbił służbowe auto i następnie zbiegł z miejsca zdarzenia i porzucił pracę. Pracodawca może w takim przypadku domagać się pełnej kwoty za zniszczony samochód oraz dodatkowego odszkodowania za straty jakie poniósł w wyniku tego, że auto nie było zdatne do użytku.

Zatem jeśli decydujesz się na porzucenie pracy zastanów się, jakie konsekwencje mogą w związku z tym spotkać pracodawcę i czy nie będziesz musiał dodatkowo za to zapłacić.

Źródło: http://weblog.infopraca.pl/