Ponad 1 mln osób doprowadzonych do zatrudnienia w 2014 roku

Jak wskazują dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zebrane w corocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia, ogólna liczba osób w Polsce, które podjęły w 2014 roku pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia wyniosła 1 028 733. Z tej liczby 220 422 osób zyskało zatrudnienie w ramach pośrednictwa pracy w Polsce, 109 033 w ramach pośrednictwa pracy za granicą oraz 699 278 w ramach pracy tymczasowej (w stosunku do roku 2013 liczba tych pracowników wzrosła o 139 813 osób).

Jeszcze więcej agencji zatrudnienia

Z opublikowanego raportu wynika, że w 2014 r. ogółem, bez podziału na profil biznesu, funkcjonowało w Polsce 5 157 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia (stan na 31 grudnia 2014 roku). W porównaniu do roku 2013 liczba ta wzrosła o 617 nowych agencji czyli o 13% (w 2013 roku było ich 4 540). Jednocześnie należy zwrócić uwagę na sporą fluktuację tych podmiotów, którą widać po ilości agencji, które zniknęły z rynku, a było ich w sumie w roku 2014 – 626. Dokonując charakterystyki ilościowej branży agencji zatrudnienia Ministerstwo posługuje się liczbą podmiotów posiadających wpis do rejestru agencji zatrudnienia (posiadających certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rekrutacji stałych, tymczasowych, pośrednictwa międzynarodowego  do pracy na potrzeby zagranicznych pracodawców oraz doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.) Spośród 5 157 zarejestrowanych na koniec 2014 r. agencji zatrudnienia, 1 949 (38%) świadczyło usługi pośrednictwa pracy na terenie RP, a 1 762 (34%) pracę tymczasową. Są to dwie najpopularniejsze usługi, które również w 2013 r. były najczęściej reprezentowane i świadczone przez agencje zatrudnienia.

Widzimy zatem na podstawie uzyskanych danych ilościowych, że dynamika wzrostu liczby nowych podmiotów na rynku, nadal jest spora i nie wyhamowuje. Często niestety jest to dyktowane łatwością otworzenia w Polsce agencji zatrudnienia o dowolnym profilu – bariery wejścia są bardzo niskie, mimo wnoszonych przez Polskie Forum HR postulatów ich podniesienia (zwiększenie wymagań w stosunku do agencji prowadzących działalność w ramach pracy tymczasowej). Dzięki Krajowemu Rejestrowi Agencji Zatrudnienia, możemy na bieżąco monitorować liczbę agencji zatrudnienia w Polsce oraz sprawdzać chociażby legalność ich funkcjonowania. Na stronie www.kraz.praca.gov.pl znajdziemy aktualizowane statystyki i informacje o tym, ile agencji działa w Polsce według regionów, jakie oferują usługi, ile podmiotów zakończyło działalność, a ile powstało.

Jak wynika z danych zaczerpniętych z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia na ten moment (29.06.2015) mamy już 5 548 firm działających w branży, co daje nam prognozę utrzymania się dynamicznego wzrostu rynku również i w roku bieżącym. Nie mniej tak duża nadreprezentatywność branży jest z punktu widzenia Polskiego Forum HR szkodliwa w kontekście jakości świadczonych usług (jesteśmy w Europie trzecim krajem pod względem ilości funkcjonujących agencji zatrudnienia). Wśród ogólnej liczby agencji zatrudnienia w 2014 roku (5 157 podmiotów), 1 792 z nich prowadziło działalność w zakresie pracy tymczasowej i w porównaniu do roku 2013 liczba ta zwiększyła się o 182 nowe agencje – czyli nastąpił wzrost o 11% (w 2013 działalność agencji pracy tymczasowej świadczyło 1 610 podmiotów). Należy zatem podkreślić fakt, że praca tymczasowa cieszy się na polskim rynku pracy stale rosnącą popularnością, zarówno wśród pracodawców użytkowników, jak i kandydatów, doceniających jej elastyczną formułę pozwalającą na zrównoważenie interesów obu stron.

Forma prawna podmiotów dominująca w branży

Najbardziej popularną formą prawną występującą wśród podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia była w ubiegłym roku działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną (2 137), co daje 41% ogólnej liczby podmiotów i jest niezmienną tendencją od lat. Najwięcej tych podmiotów występowało w województwach: mazowieckim (351) i wielkopolskim (255). Drugą w kolejności formą prowadzonej działalności, równie popularną jest spółka z o.o. (1 889). Najwięcej spółek z o.o. funkcjonowało w województwach mazowieckim i śląskim. Łącznie te dwie powyższe formy stanowiły ok. 78% ogólnej liczby agencji zatrudnienia i były najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Jednocześnie największy bezwzględny przyrost nastapił dla osób fizycznych i wyniósł 253 podmioty.

Praca tymczasowa w Polsce i u zagranicznych pracodawców użytkowników

W 2014 roku agencje skierowały do pracy tymczasowej w sumie 699 278 osób i w porównaniu do roku 2013 liczba ta wzrosła aż o 25% (o 139 tyś osób więcej niż w roku poprzednim). Jedna agencja pracy tymczasowej zatrudniała w 2014 roku średnio 396 pracowników (w 2013 odpowiednio 347). W skład tej grupy wchodzi 26 006 pracowników skierowanych przez agencje do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika zlokalizowanego za granicą. Najczęściej agencje delegowały w ramach pracy tymczasowej do takich krajów jak: Niemcy (17 264 zawartych umów), Francja (11 740) i Niderlandy (5 468).

Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR skierowały do pracy tymczasowej łącznie 254 tys. osób, co stanowi 36% wszystkich pracowników, którzy w ubiegłym roku wykonywali pracę tymczasową.

Dane ministerstwa nie dostarczają nam już informacji o FTE, czyli liczbie pełnych etatów przepracowanych przez pracowników tymczasowych. W ramach agencji Polskiego Forum HR FTE w roku 2014 wyniosło blisko 57 tyś. (wzrost na poziomie 13% rok do roku). Szacujemy, że wartość ta dla całego polskiego rynku wyniosła ok. 209 tyś.

Najwięcej osób zatrudnionych było w województwie mazowieckim (244 929 osób), gdzie podaż podmiotów pośredniczących w pracy tymczasowej jest bardzo wysoka oraz dolnośląskim (126 260 pracowników). Najmniejsza liczba pracowników tymczasowych została zatrudniona w województwie świętokrzyskim (1 119). Ogólna liczba umów zawieranych przez agencje zatrudnienia z pracownikami tymczasowymi w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 925 537 umów.

Raport MPiPS pokazuje nam długość zatrudnienia pracowników tymczasowych:  dzieli pracowników pod względem łącznej długości trwania umów na zatrudnionych do 3 miesięcy, powyżej 3 do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Odsetek pracowników zatrudnionych na okres do 3 miesięcy w 2013 roku był najwyższy i wyniósł 58 proc., odsetek osób zatrudnionych na okres od 3 do 12 miesięcy to 34 proc., z kolei osoby zatrudnione powyżej 12 miesięcy stanowiły 8 proc. wszystkich pracowników. Najwięcej pracodawców użytkowników czyli podmiotów, do których agencje kierowały pracowników tymczasowych, funkcjonowało w województwie mazowieckim (4 765) i dolnośląskim (2 038) – stąd większa ilość agencji pracy tymczasowej w tych regionach Polski, natomiast najmniej w województwie podlaskim (88) oraz świętokrzyskim (113).

Jaka umowa z pracownikiem tymczasowym?

Bardzo ważną daną dla Polskiego Forum HR, stojącego na straży dobrych praktyk w sektorze pracy tymczasowej, jest stosunek liczb pracowników tymczasowych zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę do pracowników z umową cywilnoprawną. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w 2014 roku liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosła 389 454  osób, co daje 56 proc. wszystkich pracowników tymczasowych (różnica 1% w porównaniu z rokiem 2013). Osoby, które podjęły pracę na podstawie umowy o pracę, tj. 97 232 osoby – stanowiły ok. 44% ogółu osób zatrudnionych w kraju. W stosunku do roku 2013 liczba tych osób wzrosła o 34 095.

Wyniki agencji Polskiego Forum HR wypadają w tym zakresie o wiele lepiej: 91% pracowników tymczasowych oddelegowanych do pracodawcy użytkownika przez agencje zrzeszone w PFHR zatrudnionych było w 2014 roku z zastosowaniem tradycyjnej umowy o pracę.
Najpopularniejszymi formami prawnymi umowy zawieranymi z kolei z osobami delegowanymi do pracy za granicą w 2014 r. – podobnie jak w roku poprzednim – były umowy zawierane na krótki okres czasu, tj. do 3 miesięcy.

Zaufanie klientów agencji pracy tymczasowej

Rośnie również liczba firm – klientów agencji zatrudnienia (czyli pracodawców użytkowników), które korzystają z pracy tymczasowej. W 2014 roku liczba pracodawców użytkowników wyniosła 14 633 firmy, co przy wyniku z 2013 roku (13 993 firmy) daje wzrost na poziomie 4,5%. Większość z tych firm pozycjonuje się na rynku w sektorach związanych z produkcją i usługami. Od lat bowiem najpopularniejszym sektorem zatrudnieniowym dla pracowników tymczasowych jest produkcja, dlatego nie dziwią statystyki i w tym zakresie. Najmocniej reprezentowanymi grupami zawodowymi w sektorze pracy tymczasowej w 2014 roku byli pracownicy wykonujący dorywcze prace proste (324 896 zawartych umów), robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (236 733) oraz magazynierzy (174 601).

Pośrednictwo pracy na rzecz polskich i zagranicznych pracodawców

W wyniku świadczonej usługi pośrednictwa pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terenie Polski w okresie 2014 r. otrzymało 220 422 osoby.
W tym samym okresie w ramach rekrutacji międzynarodowych zatrudnienie znalazło ponad 109 tys. osób, głównie w Holandii (46 824) oraz Niemczech (24 371). Znaczna grupa osób wyjechała także do pracy w Norwegii (6 653) i na Cypr (5 887).

Podsumowanie

Ujęte w raporcie MPiPS dane za rok ubiegły wskazują na znaczny i sukcesywnie rosnący udział agencji zatrudnienia w tworzeniu efektywnego rynku pracy. Według danych raportowanych przez Polskie Forum HR agencje zrzeszone w PFHR łącznie wspierają 254 tyś. Polaków w dostępie do zatrudnienia, kreują blisko 57 tyś. etatów rocznie oraz umożliwiają wejście na rynek pracy ponad 100 tyś. osób młodych do 26 roku życia, które szczególnie mocno borykają się z problemem bezrobocia.

Źródło: Polskie Forum HR