Płace szybko rosną, a praca czeka na chętnych

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 2016 r. 5 752,7 tys. osób i wzrosło o 19 tys. (0,3%) w stosunku do maja i aż o 175 tys.  (3,1%) w stosunku do czerwca ubiegłego roku – podał GUS.

Komentarz dr Grzegorza Baczewskiego, dyrektora departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan

Te dane wskazują na utrzymujący się rosnący trend zatrudnienia, który potwierdzają wyniki badania „Plany Pracodawców”, gdzie 35% ankietowanych firm deklaruje potrzebę zwiększenia zatrudnienia. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy zwiększa z kolei skłonność pracowników do jej zmiany. Jak pokazują wyniki „Monitora Rynku Pracy” za II kwartał 2016 r. wskaźnik rotacji na  rynku pracy wzrósł do poziomu 29%, co daje Polsce pierwsze miejsce wśród badanych krajów europejskich. Najważniejszą przyczyną zmiany pracy było znalezienie lepszych warunków zatrudnienia (44%). Widać z tego, że nasz rynek pracy przesuwa się wyraźnie w kierunku rynku pracownika, gdzie to pracownicy decydują o warunkach zatrudnienia i zaczynają przebierać w ofertach. Z kolei pracodawcy, choć chcą coraz więcej zatrudniać, zaczynają odczuwać problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, a nawet w ogóle chętnych do podjęcia pracy. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS w I kw. 2016 mieliśmy niemal 360 tys. wolnych miejsc pracy w gospodarce. To o 26,5% więcej niż przed rokiem i niemal 30% więcej niż w poprzednim kwartale.  Ponad 82% wakatów pochodziło z sektora prywatnego, co wskazuje na rynkowy i koniunkturalny charakter wzrostu popytu na pracę. Sądząc po wynikach ankiet „Planów Pracodawców” wolnych miejsc pracy jeszcze przybędzie. Taka sytuacja przekłada się na rosnący poziom presji płacowej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 4252,19 zł i było wyższe o 5,3% niż przed rokiem. To wyraźne przyspieszenie już i tak relatywnie wysokiego tempa wzrostu płac. Widać, że pracodawcy, którzy chcą zatrudniać nowych pracowników lub utrzymać tych, na którym im zależy są zmuszeni oferować lepsze warunki. Wyniki badania „Planów Pracodawców” za II kw. 2016 r. wskazują, że 24% firm zakłada, że w ciągu najbliższego półrocza zaproponuje podwyżki wynagrodzeń, a tylko 1% badanych podmiotów zapowiadało, że rozważa cięcia pensji. Do końca roku możemy spodziewać się wzrostu poziomu wynagrodzeń w tempie 5-6% r/r, a na początku 2017 r. czeka nas szok rynkowy wynikający z wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń i świadczących usługi na poziomie 13 zł/godz. oraz ze wzrostu płacy minimalnej do poziomu 2000 zł.

Źródło : Polskie Forum HR

kasaaa