Kindergeld na terenie Niemiec

Niniejszym przedstawiamy Państwu zbiór informacji w zakresie uzyskiwania tzw. Kindergeld na terenie Niemiec.

MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej Sp. z o.o. oddelegowuje do pracy pracowników (obywateli Polski) do Niemiec. Podatki za pracowników płacone są na terenie Niemiec.  Pracownicy są zameldowani na terenie Niemiec.

Zgodnie z ww. stanem faktycznym, Pracownicy MR JOB posiadają uprawnienia do starania się o uzyskanie Kindergeld zgodnie z obowiązującą procedurą.

Kwestie związane z ww. zagadnieniem prawnym reguluje na terenie Niemiec głównie niemiecka ustawa o podatku dochodowym – Einkommensteuergesetz (EStG) oraz Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Poniższe informacje potwierdzone są uzupełniającą regulacją w BKGG.

1.      Osoby uprawnione do uzyskania świadczenia Kindergeld

Zgodnie z § 62 EStG uprawnioną do uzyskania Kindergeld jest osoba, która posiada dzieci w myśl § 63 EStG (zgodnie z definicją dziećmi w ww. sensie są dzieci spokrewnione w pierwszej linii z podatnikiem oraz dzieci nad którymi sprawuje on opiekę – czyli istnieje rodzinno-podobna więź na dłuższy okres czasu – definicja legalna z ustawy. Ponadto Kindergeld przysługuje w wypadku jednego rodzica opiekującego się dzieckiem lub osoby opiekującej się wnukiem w swoim gospodarstwie domowym). Ponadto warunkiem jest, aby dzieci mieszkały lub zwyczajowo przebywały na terenie Niemiec lub Unii Europejskiej. Dla dzieci powyżej 18 roku życia obowiązują przepisy szczegółowe i zależne są one od sytuacji życiowej takiej osoby (praca, szkoła, studia, upośledzenie, obowiązek odbycia służby wojskowej lub cywilnej etc.).

Osobami uprawnionymi do pozyskania Kindergeld są osoby które:

  • Zwyczajowo przebywają w Niemczech lub
  • Nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Niemiec ani nie przebywają zwyczajowo na terenie Niemiec, ale są czynnymi podatnikami podatku dochodowego na terenie Niemiec.

Ponadto BKGG reguluje dalszy krąg osób uprawnionych, nieistotnych pod względem przedmiotowego zapytania.

2.      Roszczenie

Zgodnie z § 64 EStG na każde dziecko przysługuje Kindergeld tylko jednemu z rodziców.

Roszczenie nie przysługuje w wypadku równoległego pobierania zasiłku na dziecko w innym kraju, który co do swojej zasady jest porównywalny z niemieckim Kindergeld.

3.      Wysokość świadczenia Kindergeld

Na pierwsze oraz drugie dziecko przysługuje roszczenie w wysokości 184 EUR / m-c, na trzecie 190 EUR, na czwarte i każde następne 215 EUR (§ 66 ust. 1 EStG) miesięcznie.

Ponadto można złożyć wniosek o przyznanie Kindergeld na 4 lata wstecz.

4.      Wniosek o przyznanie Kindergeld

Wniosek o przyznanie Kindergeld powinien zostać złożony w Familienkasse, prowadzonej przy Bundesagentur für Arbeit (urzędzie pracy) w danym landzie (§ 67 EStG oraz § 7 ust. 3 BKGG).

Właściwość miejscowa określana jest na podstawie miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jego zwyczajowego pobytu, bądź ewentualnie miejsca w którym wykonuje on pracę zarobkową (§ 13 BKGG).

Wnioski można ściągnąć ze strony http://www.arbeitsagentur.de/nn_26666/zentraler-Content/Vordrucke/A09-Kindergeld/Publikation/Formulare-Kindergeld.html

Dokumenty i wymogi formalne:

  • W standardowych przypadkach (dziecko poniżej 18 roku życia) wypełnia się formularz KG 1 wraz z zał. „Anlage Kind”.
  • Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców, przy czym jako wnioskodawca może być podany jeden z rodziców. W wypadku, gdy rodzice nie są małżonkami należy odpowiednio uwzględnić to na wniosku.
  • Przy pierwszym wniosku na każde z dzieci należy przedstawić oryginał (w wypadku Polski wraz z tłumaczeniem przysięgłym) aktu urodzenia dziecka.
  • W niektórych przypadkach (uzasadnionych wątpliwościach) Familienkasse może żądać pisemnego oświadczenia rodziców o przynależności dziecka do gospodarstwa domowego. Ponadto w wypadku dzieci, które są starsze niż 18 lat lub upośledzone wymagane jest przedłożenie odpowiednich dokumentów zależnych od konkretnej sytuacji (czy się uczą, odbywają służbę wojskową, studiują etc.)
  • Pozostałe szczegóły dotyczące technicznego wypełnienia wniosku opisane są szczegółowo na formularzu. Wniosek może być złożony także przez pełnomocnika. Co do zasady rodzice powinni sami podpisać się pod wnioskiem. Wniosek można wysłać pocztą.
  • Każda zmiana dotycząca złożonego wniosku oraz przyznania Kindergeld musi być niezwłocznie przekazana do Familienkasse (np. powrót na stałe do Polski). W przeciwnym wypadku może to stanowić czyn karalny oraz być związane z koniecznością zwrotu nienależnie otrzymanego Kindergeld wraz z odsetkami i karą.

5.      Podsumowanie

Podsumowując, pracownicy opisani w punkcie I niniejszego dokumentu (Pracownicy MR JOB ) mogą złożyć wniosek o przyznanie im Kindergeld. Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują załączać do wniosku dokumentów potwierdzających pozwolenie na pobyt i tym podobne. Dziecko nie musi koniecznie mieszkać na terenie Niemiec. Ważne aby przebywało one na terenie Unii Europejskiej.

Do dokumentu załączamy obowiązujące źródło tj.:

images