Jesteś cudzoziemcem i chcesz założyć działalność gospodarczą ? Oto kilka niezbędnych wskazówek.

Niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy posiadają w Polsce:

 • zezwolenie na pobyt stały;
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną – kogo uważa się za członka rodziny?
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce;
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce;
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce;
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy);
 • status uchodźcy;
 • ochronę uzupełniającą;
 • zgodę na pobyt tolerowany;
 • korzystają w Polsce z ochrony czasowej;
 • posiadają ważną Kartę Polaka.

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład ci, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, czy też ci, którzy przebywają zagranicą, a rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga ich fizycznej obecności w Polsce), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie:

 • spółki komandytowej – więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj
 • spółki komandytowo-akcyjnej – więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj
 • spółki akcyjnej – więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

Uwaga: umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do państwa pochodzenia cudzoziemca nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.

O procedurze legalizacji pobytu na podstawie działalności gospodarczej można przeczytać tutaj.

Uwaga: Cudzoziemiec, który chce jedynie założyć jedną z czterech spółek wymienionych powyżej, nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Wynika to z faktu, iż taki cudzoziemiec jest właścicielem firmy i, co do zasady, jego obecność w Polsce nie jest wymagana (np. może on zarejestrować firmę przez Internet). Jeżeli jednak cudzoziemiec planuje wykonywać w firmie, której jest właścicielem określoną pracę (np. zarządzać firmą) musi uzyskać zezwolenie na pracę na określonym stanowisku (np. dyrektor) oraz musi uzyskać podstawę do pobytu w Polsce (np. wizę, kartę pobytu).

Członkowie rodziny osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe i którzy mogą podejmować działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak te osoby zagraniczne.

Członkowie rodziny, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z przybywaniem lub przebywaniem w Polsce w celu połączenia z rodziną cudzoziemców (którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak ci cudzoziemcy.

Warto wiedzieć: Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce mogą skontaktować się z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która oferuje szkolenia dla przedsiębiorców oraz organizuje studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości

Źródło: www.migrant.info.pl

74509