Zmiany w przepisach – jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca.

d 12.02.2018r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące m.in. ułatwień w ubieganiu się o tzw. jednolite zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca na terenie Polski. 

Zgodnie z art. 114 i 126 ustawy o cudzoziemcach, o jednolite zezwolenie na pracę i pobyt ubiegać mogą się cudzoziemcy zamierzający podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi tego zezwolenia. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Zezwolenie na pobyt i pracę uprawnia do wykonywania pracy na warunkach określonych w tym zezwoleniu lub na warunkach wynikających z przepisu, będącego podstawą zwolnienia. Cudzoziemiec nie musi posiadać dodatkowego dokumentu, uprawniającego go do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Jeśli w decyzji wydanej cudzoziemcowi zostały określone warunki wykonywania pracy, to:

– zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) wskazanego w tym zezwoleniu wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;

– wykonywanie pracy u innego pracodawcy użytkownika (w przypadku pracy tymczasowej) lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu (tj. na innym stanowisku, z niższym wynagrodzeniem, w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy) również wymaga zmiany udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Do tej pory, by ubiegać się o jednolite zezwolenie, cudzoziemiec musiał złożyć m.in.:

1) wypełniony wniosek wraz z załącznikiem, który wypełnia podmiot powierzający wykonywanie cudzoziemcowi pracy (pracodawca cudzoziemca),

2) cztery aktualne fotografie,

3) kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).

Do tego należało również dołączyć informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy), ponadto:

– dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);

– świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy);

– dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości wyższej niż 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości wyższej niż 514 zł netto miesięcznie), np. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS;

– dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa).

keyboard-2453589_1920

Obecnie (od 12.02.2018r.) w przypadku jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę:

– doprecyzowano, że stroną postępowania jest tylko cudzoziemiec,

– nie ma obowiązku składania umowy z podmiotem powierzającym pracę w trakcie postępowania,

– informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy nie jest już wymogiem formalnym przy składaniu wniosku, będzie ją można uzupełnić w trakcie postępowania, jeżeli będzie wymagana.

– wprowadzono dodatkowe zwolnienia z obowiązku przedstawienia informacji starosty w przypadku gdy cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.