Jak wygląda rynek pracy tymczasowej w Polsce?

W 2013 roku ponad 40 proc. wszystkich podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność agencji zatrudnienia. Polski rynek charakteryzuje się nie tylko bardzo dużym rozdrobnieniem i wysoką dynamiką rozwoju, ale również ogromną fluktuacją – w zeszłym roku powstało 1278 nowych agencji podczas gdy 714 zakończyło działalność lub zostało wykreślonych z rejestru agencji zatrudnienia.

W 2012 roku 38 proc. agencji deklarowało prowadzenie działalności w zakresie pracy tymczasowej (ostatnie dane MPiPS którymi dysponujemy). W tym czasie zatrudniło ponad 509 tys. pracowników tymczasowych świadczących pracę na rzecz ponad 12 tys. pracodawców użytkowników.

Praca tymczasowa to szczególna forma zatrudnienia, która zakłada zaangażowanie trzech podmiotów: pracownika, pracodawcy użytkownika oraz agencji zatrudnienia. Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję, która jest faktycznym pracodawcą, mimo że praca świadczona jest na rzecz pracodawcy użytkownika – to jemu przysługują prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pracy. Podstawową formą zatrudnienia pracowników tymczasowych jest umowa o pracę na czas określony. Umowa ta różni się od umowy kodeksowej okresem wypowiedzenia (3 dni gdy umowa zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni, 1 tydzień gdy umowa dłuższa niż 2 tygodnie), długością urlopu (2 dni za każdy przepracowany miesiąc), brakiem ochrony kobiet w ciąży oraz możliwością zawierania niegraniczonej liczby  umów w maksymalnym czasie  18 miesięcy. Należy mieć na uwadze że okres  zatrudnienia  przewidziany w ustawie nie jest wystarczający. Sezonowość to nie tylko zbiory owoców w okresie letnim. Przykładowo w przemyśle motoryzacyjnym sezonowość oznacza przynajmniej okresy dwuletnie, tyle trwa realizacja dodatkowych zleceń.

Rekrutacja-małe

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych dopuszcza możliwość stosowania umów cywilnoprawnych, patrząc na cały rynek w Polsce w 2012 roku 36 proc. czasu przepracowanego przez pracowników tymczasowych odbyła się w oparciu o umowy cywilne , w Polskim Forum HR odsetek ten w 2013 roku wyniósł 11 proc.,  co dowodzi, że w  agencjach zatrudnienia ta forma zatrudnienia nie jest absolutnie nadużywana.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik tymczasowy nie może być wynagradzany mniej korzystnie  niż  pracownik etatowy zatrudniony w tej samej firmie na równoległym stanowisku. Wyniki badania satysfakcji pracowników tymczasowych prowadzone przez  agencje zatrudnienia wskazują , że nie jest to obszar z którego pracownicy są niezadowoleni. Potwierdzają to cykliczne badania wynagrodzeń pracowników tymczasowych prowadzone przez Polskie Forum HR. Trudno jest w pełni zintegrować pracowników  tymczasowych  z załogą  pracowników etatowych, ponieważ dużo zależy od kierowników liniowych oraz nastawienia pracowników stałych. Mimo, że znaczna część agencji zatrudnienia angażuje się w niwelowanie tego problemu, rozwiązanie nie jest proste i w głównej mierze zależy od świadomości i nastawienia pozostałych pracowników.

Historia pracy tymczasowej w Polsce jest stosunkowo krótka, ustawa regulująca ten obszar weszła w życie na początku 2004 roku. Dziś praca tymczasowa w Polsce  stanowi  1 proc. całego zatrudniania. Rynek rozwija się bardzo szybko, ale wymaga wciąż edukacji zarówno pracodawców jaki i pracowników. Ważne jest również dbanie o zachowanie jak najwyższych standardów jakości  świadczonych przez agencje zatrudnienia  usług  – to główny cel Polskiego Forum HR.

Czy istnieją nadużycia na rynku agencji zatrudnienia? – tak, ale nie mogą one definiować całościowego obrazu rynku. Polskie Forum HR zrzesza 20 agencji, łącznie zatrudniających blisko 40 proc. wszystkich pracowników tymczasowych w Polsce. Reprezentujemy nie tylko duże korporacje międzynarodowe ale również małe, lokalne podmioty, które łączy wiara w to, że jedynie wysoka jakość usług świadczona zarówno pracodawcom jak i pracownikom tymczasowym gwarantuje długotrwały sukces w biznesie. Dowodem na to jest przyjęty przez agencje członkowskie Kodeks Etyczny oraz ustanowiony w 2008 roku Standard Polskiego Forum HR, którego wprowadzenie było audytowane przez zewnętrznych ekspertów w latach 2009 – 2011. W ciągu ostatnich 3 lat do Polskiego Forum wpłynęły tylko cztery skargi na agencje członkowskie.

Źródło: http://www.polskieforumhr.pl/