Europejskie reprezentacje branży agencji zatrudnienia oraz związków zawodowych podpisały wspólne rekomendacje dotyczące zmian na rynku pracy tymczasowej

W ubiegłym tygodniu Eurociett (reprezentujący branżę agencji zatrudnienia) i UNI Europa (europejska reprezentacja związków zawodowych) podpisały w ubiegłym tygodniu wspólne rekomendacje skierowane do świata polityki, dotyczące zmian w zakresie funkcjonowania rynku pracy tymczasowej.

Rekomendacje powstały na bazie wspólnie przeprowadzonego badania, które skupia się na porównaniu pracy tymczasowej z innymi formami zatrudnia. Wyniki badania pokazują jaką rolę odgrywa sektor agencji zatrudnienia w redukowaniu bezrobocia, ułatwieniu wejścia na rynek pracy, zwiększeniu zatrudnienia oraz w walce z szarą strefą na rynku pracy.

Pokazuje on również, iż na poziomie europejskim praca tymczasowa oferuje porównywalne prawa jak umowy na czas nieokreślony w zakresie: dostępu do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego, urlopu macierzyńskiego, ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa. W obszarze kształcenia zawodowego praca tymczasowa wypada szczególnie dobrze –  wciągu ostatnich 12 miesięcy, aż 77% pracowników tymczasowych odbyło szkolenia w tym zakresie.

W świetle wyników analizy Eurociett i UNI Europa zalecają, by decydenci polityczni:

1.    Przyjęli odpowiednie przepisy dotyczące APT, by umożliwić bezproblemowe przechodzenie na inne formy zatrudnienia na rynku pracy. Należy w związku z tym wziąć pod uwagę dwa kluczowe aspekty dyrektywy o pracy tymczasowej (2008/104/WE): zasadę równego traktowania (art. 5) oraz przegląd zakazów i ograniczeń dotyczących agencyjnej pracy tymczasowej (art. 4). Poprawie minimalnych standardów ochrony agencyjnych pracowników tymczasowych powinien towarzyszyć przegląd wszystkich ograniczeń i zakazów wprowadzonych w tym obszarze. Ograniczenia takie może uzasadniać jedynie ogólny interes społeczny, a w szczególności ochrona pracowników, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrzeba zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania rynku pracy i przeciwdziałania nadużyciom .
W związku z tym Eurociett i UNI Europa wzywają do całkowitego i prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie pracowników tymczasowych, by zadbać o stworzenie wydajnych ram prawnych, umożliwiających APT przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz udział w integracji na rynku pracy.
2.    Znowelizowali i dostosowali systemy ubezpieczeń społecznych, aby rozszerzyć ochronę pracowników niezależnie od formy ich zatrudnienia i umożliwić pracownikom porównywalny dostęp do rynku pracy.
3.    Promowali inicjatywy partnerów społecznych, które mają na celu poprawę dostępu do ochrony socjalnej oraz warunków pracy agencyjnych pracowników tymczasowych. Dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego, jak również na innych odnośnych forach mogłoby zachęcić partnerów społecznych w innych krajach do pójścia tą samą drogą.
4.    Stworzyli strategie zwalczania pracy na czarno. UNI Europa i Eurociett będą dokładnie obserwować unijną inicjatywę na rzecz walki z pracą na czarno i angażować się w debatę polityczną, wskazując rolę agencyjnej pracy tymczasowej w ułatwieniu przejścia od pracy na czarno do legalnego zatrudnienia.
5.    Wspierali badania i popularyzację informacji w zakresie wypracowanych przez partnerów społecznych najlepszych sposobów postępowania w obszarze agencyjnej pracy tymczasowej, które przyczyniają się do wdrożenia zasady równego traktowania i poprawy warunków pracy dla agencyjnych pracowników tymczasowych dla dobra zarówno pracowników agencyjnych, jak i przedsiębiorstw użytkowników.
6.    Lepiej gromadzili dane i sporządzali sprawozdania zarówno na poziomie UE, jak i krajowym, co umożliwi analizę porównawczą różnych form zatrudnienia i wyróżni kategorię agencyjnych pracowników tymczasowych w grupie pracowników tymczasowych.

Źródło: Polskie Forum HR

Plik: Rekomendacje

z9160821Q,Flaga-UE