59 000 pracodawców o rynku pracy w nadchodzącym kwartale – informuje nowy Barometr Manpower Perpektyw Zatrudnienia

Według globalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia już dziewiąty kwartał z rzędu wśród przedsiębiorców w Polsce będzie panował optymizm. W sześciu z 10 badanych sektorach gospodarki oraz we wszystkich badanych regionach kraju oczekuje się wzrostu poziomu zatrudnienia. Najlepsze perspektywy w nadchodzących trzech miesiącach odnotowano dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Handel detaliczny i hurtowy. Największą chęć poszerzania swoich zespołów deklarują pracodawcy z dużych firm, liczących powyżej 250 pracowników.

Warszawa, 9 czerwca 2015 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj przez ManpowerGroup, firmę doradztwa personalnego, kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. pracodawcy w Polsce są umiarkowanie optymistyczni co do planów zwiększania zatrudnienia w III kwartale 2015 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +4%. W ujęciu kwartalnym wynik spadł o 3 punkty procentowe, a w ujęciu rocznym nie ulega zmianie. Spośród 750 przebadanych w Polsce pracodawców, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 4% zamierza redukować etaty a 78% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

– Stopa bezrobocia w Polsce wciąż maleje, a obserwowana na rynku pracy sytuacja jest stabilna i umiarkowanie optymistyczna, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Po przedwakacyjnym wzroście zapotrzebowania na pracowników możemy spodziewać się, że w III kwartale popyt na nich nieco zmaleje. Jest to jednak spowodowane sezonowością rynku pracy i nie powinno stanowić powodów do obaw. Nasz kraj jest wciąż jednym z najszybciej rozwijających się rynków, a potrzeba powiększania zespołów będzie się utrzymywać na stabilnym poziomie, dotycząc zarówno osób na stanowiskach specjalistycznych, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. To zapotrzebowanie na pracowników, w połączeniu ze zwiększającymi się trudnościami w ich pozyskaniu, wpływa na odczuwaną presję płacową. Możemy więc spodziewać się wzrostu nakładów na wynagrodzenia oraz systemy motywacji pracowniczej, choć na duże skoki przyjdzie nam jeszcze poczekać, – dodaje Iwona Janas.

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

W III kwartale 2015 r. w sześciu z 10 badanych sektorach  prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla Sektorów Transport/Logistyka/ Komunikacja, +14%, oraz Handel detaliczny i hurtowy, +11%. Wyraźny optymizm widać także w Budownictwie i Produkcji przemysłowej, gdzie uzyskany wynik wynosi +8% dla obu. Na umiarkowanie pozytywny trend wskazują prognozy uzyskane dla branż Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio +6% i +3%. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla branż Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, a także Kopalnie/Przemysł wydobywczy, odpowiednio -6% i -4%. Mało optymistyczne prognozy odnotowano też dla sektorów Restauracje i hotele oraz Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, odpowiednio -1% i 0%.
– Najwięcej nowych miejsc pracy przybywa w dużych przedsiębiorstwach, które częściej dokonują nowych inwestycji i przeznaczają na nie większe nakłady, – zauważa Iwona Janas. – Równocześnie z racji dużej konkurencyjności i konieczności dostosowywania się pracodawców do sytuacji bieżącej, wzrasta zainteresowanie przedsiębiorców elastycznymi rozwiązaniami dla rynku pracy. Pod względem zapotrzebowania na pracę tymczasową, Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów w Europie. Wzrost liczby ofert tego typu, w połączeniu z panującym niedoborem talentów, może wpłynąć na znaczne skrócenie czasu poszukiwania kolejnych pracodawców przez osoby zatrudniane na zasadach umów o pracę tymczasową, – komentuje Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce.

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q3 2015 r. Źródło: Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia.

W ujęciu kwartalnym pogorszenie prognoz nastąpiło w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy spadek odnotowano dla Budownictwa, o 11 punktów procentowych. Umiarkowanie pogorszyła się prognoza dla Produkcji przemysłowej, o 6 punktów procentowych, a także dla branż Restauracje/Hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, o 4 punkty procentowe dla obu. Wzrost prognoz uzyskano dla trzech sektorów: Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, o 4 punkty procentowe, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Handel detaliczny i hurtowy, o 2 punkty procentowe dla obu.

W ujęciu rocznym poprawa prognoz nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach. Największy wzrost, o 5 punktów procentowych, odnotowano dla Budownictwa. Nieznaczną poprawę wyników uzyskano dla branż Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi oraz Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, o 2 punkty procentowe dla obu. Największy spadek odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa, o 7 punktów procentowych. W pozostałych branżach wynik nie zmienił się lub pozostaje na zbliżonym poziomie.
We wszystkich sześciu badanych regionach Polski  prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2015 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższy wynik uzyskano dla regionu Północnego, dla którego prognoza netto zatrudnienia wynosi +10%. Umiarkowany optymizm odnotowano również dla regionów Północno-Zachodniego, Wschodniego oraz Południowo-Zachodniego, gdzie prognoza wynosi odpowiednio +7%, +6% i +5%. Najniższe wyniki uzyskano dla regionów Południowego i Centralnego, odpowiednio +3% i +1%.
W porównaniu z wynikami dla II kwartału 2015 r. prognoza zatrudnienia spadła w czterech z sześciu badanych regionach, w jednym wzrosła a w jednym pozostaje na tym samym poziomie. Największy spadek, o 8 punktów procentowych, odnotowano w regionie Południowym. W regionie Centralnym wynik spadł umiarkowanie, o 4 punkty procentowe, a w Południowo-Zachodnim i Wschodnim pogorszył się nieznacznie, o 2 punkty procentowe dla obu. Prognoza dla Północy poprawiła się umiarkowanie
o 4 punkty procentowe. W regionie Północno-Zachodnim wynik nie ulega zmianie.
W ujęciu rocznym wzrost optymizmu pracodawców nastąpił w trzech z sześciu badanych regionach a spadek w dwóch. Największą poprawę, o 4 punkty procentowe dla obu, uzyskano w regionach Północnym oraz Wschodnim. Nieznaczny wzrost, o 2 punkty procentowe, uzyskano dla regionu Północno-Zachodniego. Pogorszenie prognoz odnotowano w regionach Centralnym i Południowo-Zachodnim, odpowiednio o 6 i o 3 punkty procentowe.
W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2015 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa . Dla pracodawców w trzech z czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano na podstawie odpowiedzi respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +17%. Dla średnich i małych przedsiębiorstw uzyskano umiarkowane wyniki, odpowiednio +5% i +4%. Najniższą prognozę odnotowano na podstawie deklaracji pracodawców z mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł -4%, wskazując na mało optymistyczne perspektywy dla poszukujących pracy.
W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59 tysięcy pracodawców z 42 krajów i terytoriów. Zgodnie z ich deklaracjami pozytywny klimat na globalnym rynku pracy utrzyma się w najbliższym kwartale. W 40 badanych krajach i terytoriach, pracodawcy przewidują zwiększenie zatrudnienia. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia uległy poprawie w 11 z 42 badanych krajach i terytoriach, a osłabieniu w 22. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano na 15 rynkach a osłabienie na 23. Najbardziej pozytywne plany dotyczące zwiększenia zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców na Tajwanie (+42%),
w Indiach (+37%), Japonii (+23%) i Hongkongu (+16%) i w Stanach Zjednoczonych (+16%). Państwa, w których prognoza dla III kwartału 2015 r. jest negatywna to: Włochy (-4%) i Brazylia (-3%). Są to jednocześnie jedyne ujemne prognozy odnotowane w tej edycji badania ManpowerGroup.
Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 30. Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 42 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę są dostępne na stronie na stronie Manpower.

Źródło: Manpower

2008-05-18_edos_0035_bg5