Ponad milion osób doprowadzonych do zatrudnienia za pośrednictwem agencji

Raport Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczący działalności agencji zatrudnienia w roku 2015 wskazuje, iż ogólna liczba zatrudnionych dzięki pośrednictwu podmiotów działających w branży  (w Polsce i u zagranicznych pracodawców) wyniosła w ubiegłym roku 1 212 088, co nam daje łącznie o 18 % więcej pracowników niż w roku 2014. Współpraca z agencją zatrudnienia wobec wzmagającego się deficytu kandydatów staje się nie tylko popularna, ale przede wszystkim niezbędna.

Sektor pracy tymczasowej nie spowalnia – aż 100 tyś więcej pracowników

Największy udział w ogólnej liczbie zatrudnionych podawanej przez MRPiPS, miał sektor pracy tymczasowej. Z danych wynika, iż  278 062  osób zyskało zatrudnienie w ramach pośrednictwa pracy na terenie Polski (w porównaniu do 2014 r. liczba zatrudnionych wzrosła o 26%), 134 299 w ramach pośrednictwa pracy za granicą oraz 799 727 w ramach pracy tymczasowej (w stosunku do roku 2014 liczba tych pracowników wzrosła o ponad 14%). Oznacza to, iż pracodawcy i pracownicy doceniają elastyczne rozwiązania, spośród których praca tymczasowa wydaje się być najbardziej optymalnym i dogodnym dla obu stron. Zatrudnienie tymczasowe powinno bowiem łączyć elastyczność i bezpieczeństwo, związane z prawami gwarantowanymi w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dodatkowo, w ramach ok. 1,8% zawartych umów osoby były kierowane do zagranicznych pracodawców użytkowników (łącznie 40 217 osób). Najczęściej agencje delegowały w ramach pracy tymczasowej do takich krajów jak: Niemcy(18 934  zawartych umów), Francja (8 691 – tutaj nastąpił znaczny spadek delegowań, łącznie o prawie 26%) iHolandia (8 228, co daje wzrost aż o 50% rok do roku). Agencje zrzeszone w Polskim Forum HR skierowały do pracy tymczasowej łącznie 254 752 osób, co stanowi 32% wszystkich pracowników, którzy w ubiegłym roku wykonywali pracę tymczasową.

Robotnicy i magazynierzy poszukiwani

Raport po raz kolejny podkreśla rolę pracy tymczasowej w produkcji. Jak podaje, największą liczbę umów o pracę tymczasową  nawiązano w następujących grupach zawodowych: pracownicy wykonujący dorywcze prace proste (460 099), robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (242 244) oraz magazynierzy i pokrewni (235 667). Podobne zależności w zatrudnianiu pracowników do prac fizycznych dało się zauważyć w roku 2014. Rośnie co prawda udział pracowników tymczasowych w usługach wobec ekspansji centrów SSC/BPO w Polsce (25% w roku 2015 według Raportu Polskiego Forum HR „Rynek agencji zatrudnienia”), ale wciąż plasują się one daleko za produkcją (odpowiednio 59 % ogółu pracowników tymczasowych).

Jaka umowa w agencjach?

Jednocześnie warte odnotowania jest, że według danych osoby, które podjęły pracę na podstawie stosunku pracy, tj. łącznie 120 333 osoby – stanowiły ok. 43% ogółu pracowników tymczasowych zatrudnionych w kraju. W stosunku do roku 2014 liczba tych osób wzrosła o kolejne 23 101, co możemy uznać za progres. Z kolei odsetek umów o pracę przy zatrudnianiu przez agencje wśród członków Polskiego Forum HR jest znacznie wyższy w stosunku do statystyk całego rynku i wynosi 92%. Świadczy to o tym, iż członkostwo w PFHR jako organizacji wyznaczającej najwyższe standardy w branży wyraźnie zobowiązuje, co przekłada się na najlepsze praktyki również w sektorze pracy tymczasowej.

Polska mapa branżowa – Warszawa i Poznań na czele

Z opublikowanego raportu wynika, że w 2015  r. ogółem, bez podziału na profil biznesu, funkcjonowało w Polsce 6 081 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia (stan na 31 grudnia 2015 roku). W porównaniu do roku 2014 liczba ta wzrosła o 924 nowe agencje (na koniec 2014 roku było ich 5 157). Począwszy od 2010 roku, z roku na rok reprezentacja branżowa rośnie w siłę – przybywa coraz więcej agencji zatrudnienia na polskim rynku. Najwięcej agencji świadczyło usługi pośrednictwa pracy na terenie RP – 37% (2 226  podmiotów) oraz pracy tymczasowej – 1 947 (32%). Mniejszą rolę odegrały usługi delegowania do pracy za granicą oraz poradnictwo zawodowe. Najwięcej agencji funkcjonowało w województwach mazowieckim i wielkopolskim, mimo że drugi wskazany region Polski miał do wyboru prawie dwukrotnie mniej agencji w stosunku do pierwszego (odpowiednio 1198 i 646 podmiotów). Tradycyjnie, najmniej agencji działa tam, gdzie biznes jest słabiej rozwinięty i zapotrzebowanie na usługi rekrutacyjne jest wobec tego mniejsze – w województwach podlaskim (73) i świętokrzyskim (105).

Osoby fizyczne i spółki z o.o. najczęstszą formą prawną agencji zatrudnienia

Najbardziej popularną formą prawną występującą wśród podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia była w ubiegłym roku działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną (2 393), co daje prawie 40% ogólnej liczby podmiotów i jest niezmienną tendencją od lat. Najwięcej tych podmiotów występowało w województwach: mazowieckim  (369) i wielkopolskim (301). Drugą w kolejności formą prowadzonej działalności, równie popularną, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2 380). Najwięcej spółek z o.o. funkcjonowało w województwach mazowieckim i śląskim. Łącznie te dwie powyższe formy stanowiły ok. 80% ogólnej liczby agencji zatrudnienia i były najczęściej wybierane przez przedsiębiorców. Jednocześnie największy bezwzględny przyrost nastąpił dla spółek z o.o. i wyniósł 491 podmioty.

Konsekwentnie zwiększamy bezrobotnym dostęp do rynku pracy

Przedstawione w raporcie Ministerstwa zbiorcze dane wskazują na znaczny udział agencji zatrudnienia w zwiększaniu dostępu do rynku pracy. Ponadto, agencje zatrudnienia posiadają lepsze rozpoznanie rynku pracy, w szczególności w zakresie kontaktów z pracodawcami zagranicznymi. Działalność agencji zatrudnienia posiadających liczne kontakty z pracodawcami, stwarza bezrobotnym oraz osobom poszukującym pracy, większe możliwości jej otrzymania.

Raport „Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2015 roku”

Źródło: Polskie Forum HR