Dla Pracodawców

Poziomy językowe

Standaryzacja znajomości językowych naszych pracowników.

Standaryzacja kwalifikacji językowych

Klasyfikacja ocen poziomów językowych u kandydata (6 poziomów):

Poziom języka niemieckiego Deutsch Niveau Deutsch Niveau

A1

Elementar Grundstufe/ basis podstawowy/ bazowy

A2

Anfänger schwach początkujący/słaby

B1

Intermediär mäßig umiarkowany/przeciętny

B2

Fortgeschrittener kommunikativ zaawansowany/komunikatywny

C1

Kompetent fließend kompetentny/ płynny

C2

Ausgezeichnet perfekt doskonały/perfekcyjny

Opis poszczególnych poziomów językowych:

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne i pojedyncze wyrażenia. Tworzy bardzo proste wypowiedzi dotyczące otoczenia i konkretnych potrzeb życia codziennego, często bez stosowania reguł gramatycznych. Rozumie sens wypowiedzi na tematy ogólne, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. Potrafi formułować proste pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania, używając ograniczonego słownictwa lub odpowiadając jednym słowem. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i pomaga w ujęciu w słowa, to co usiłuje się mu powiedzieć. Często komunikacja na tym poziomie odbywa się za pomocą gestów i symboli.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Zna podstawowe słownictwo dotyczące pracy w jego branży. Rozumie sens zawarty prostych komunikatach i poleceniach. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, wykształcenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Potrafi brać udział w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli sam nie rozumie zbyt wiele, aby taką rozmowę podtrzymać.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży lub w sytuacjach zawodowych w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi włączać się do rozmów na znane sobie tematy prywatne dotyczące życia codziennego (np. rodziny, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących). Zna słownictwo zawodowe z jej branży. Potrafi relacjonować przebieg prac i przekazywać informacje dotyczące planów zawodowych.

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących.

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2 Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.