RODO – Dofinansowanie Covid 19

Dotyczy:

Informacja o przekazaniu  Danych Osobowych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

Szanowni Państwo,

W związku ze staraniem się o dofinansowanie z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID – 19, chcieliśmy poinformować, iż dane osobowe Pracownika tj. Imię, Nazwisko oraz numer PESEL zostały przekazane do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Poniżej klauzula informacyjna dot. Przetwarzania Danych Osobowych przez DWUP.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest wojewódzki urząd pracy, do którego został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy podany na stronie internetowej urzędu, do którego został złożony wniosek lub pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy inspektora podany na stronie internetowej urzędu lub pisemnie na adres siedziby administratora

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanego do wojewódzkiego urzędu pracy wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z wystąpieniem COVID-19. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 15g, art. 15ga i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i art. 6 ust. 1 lit. e RODO

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, organom egzekucyjnym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres załatwienia sprawy począwszy od dnia złożenia wniosku do dnia rozliczenia się przez pracodawcę z otrzymanych środków Funduszu lub do dnia zakończenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Ponadto Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, którym jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń i jego realizacji