Dla pracowników

Opis poziomów językowych

Opis umiejętności na poszczególnych poziomach językowych wg. standardów europejskich :

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne i pojedyncze wyrażenia. Tworzy bardzo proste wypowiedzi dotyczące otoczenia i konkretnych potrzeb życia codziennego, często bez stosowania reguł gramatycznych. Rozumie sens wypowiedzi na tematy ogólne, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna. Potrafi formułować proste pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania, używając ograniczonego słownictwa lub odpowiadając jednym słowem. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i pomaga w ujęciu w słowa, to co usiłuje się mu powiedzieć. Często komunikacja na tym poziomie odbywa się za pomocą gestów i symboli.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Zna podstawowe słownictwo dotyczące pracy w jego branży. Rozumie sens zawarty prostych komunikatach i poleceniach. Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Potrafi brać udział w krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli sam nie rozumie zbyt wiele, aby taką rozmowę podtrzymać.

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży lub w sytuacjach zawodowych w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi włączać się do rozmów na znane sobie tematy prywatne dotyczące życia codziennego (np. rodziny, pracy, podróżowania, wydarzeń bieżących). Zna słownictwo zawodowe z jej branży. Potrafi relacjonować przebieg prac i przekazywać informacje dotyczące planów zawodowych.