Dla pracowników

Kindergeld

Czy przysługuje mi Kindergeld?

TAK.

MR JOB oddelegowuje do pracy pracowników (obywateli Polski) do Niemiec. Podatki za pracowników płacone są na terenie Niemiec. Pracownicy są zameldowani na terenie Niemiec. Zgodnie z ww. stanem faktycznym, Pracownicy MR JOB posiadają uprawnienia do starania się o uzyskanie Kindergeld.

Osobą uprawnioną do uzyskania świadczenia Kindergeld, zgodnie z § 62 EStG, jest:

  • osoba, która posiada dzieci w myśl § 63 EStG ,zgodnie z definicją dziećmi w ww. sensie dzieci spokrewnione w pierwszej linii z podatnikiem oraz dzieci nad którymi sprawuje on opiekę – czyli istnieje rodzinno-podobna więź na dłuższy okres czasu – definicja legalna z ustawy.

Ponadto Kindergeld przysługuje w przypadku jednego rodzica opiekującego się dzieckiem lub osoby opiekującej się wnukiem w swoim gospodarstwie domowym.

Dla dzieci powyżej 18 roku życia obowiązują przepisy szczegółowe i zależne są one od sytuacji życiowej takiej osoby (praca, szkoła, studia, upośledzenie, obowiązek odbycia służby wojskowej lub cywilnej etc.).

Osobami uprawnionymi do pozyskania Kindergeld, są osoby które:

  • Zwyczajowo przebywają w Niemczech lub
  • Nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Niemiec ani nie przebywają zwyczajowo na terenie Niemiec, ale są czynnymi podatnikami podatku dochodowego na terenie Niemiec.

Warunkiem jest, aby dzieci mieszkały lub zwyczajowo przebywały na terenie Niemiec lub Unii Europejskiej.

Na każde dziecko przysługuje roszczenie w wysokości 250 EUR miesięcznie (kwota na rok 2023) (§ 66 ust. 1 EStG). Można złożyć wniosek o przyznanie Kindergeld do 6 miesięcy wstecz pod warunkiem, że istniały przesłanki przyznania Kindergeld za ubiegłe miesiące.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać Kindergeld?

W standardowych przypadkach (dziecko poniżej 18 roku życia) wypełnia się formularz KG 1 wraz z zał. „Anlage Kind”. Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców, przy czym jako wnioskodawca może być podany tylko jeden z rodziców. W wypadku, gdy rodzice nie są małżonkami należy odpowiednio uwzględnić to na wniosku. Przy pierwszym wniosku na każde z dzieci należy przedstawić oryginał (w wypadku Polski wraz z tłumaczeniem przysięgłym) aktu urodzenia dziecka. W niektórych przypadkach (przy uzasadnionych wątpliwościach) Familienkasse może żądać pisemnego oświadczenia rodziców o przynależności dziecka do gospodarstwa domowego. Ponadto w wypadku dzieci, które są starsze niż 18 lat lub upośledzone wymagane jest przedłożenie odpowiednich dokumentów zależnych od konkretnej sytuacji (czy się uczą, odbywają służbę wojskową, studiują etc.).

Pozostałe szczegóły dotyczące technicznego wypełnienia wniosku opisane są szczegółowo na formularzu. Wniosek może być złożony także przez pełnomocnika. Jednak, co do zasady rodzice powinni sami podpisać się pod wnioskiem. Wniosek można zostać wysłany pocztą. Każda zmiana dotycząca złożonego wniosku oraz przyznania Kindergeld musi być niezwłocznie przekazana do Familienkasse (np. powrót na stałe do Polski). W przeciwnym wypadku może to stanowić czyn karalny oraz wiązać się z koniecznością zwrotu nienależnie otrzymanego Kindergeld wraz z odsetkami i karą.

Kwestie związane z ww. zagadnieniem prawnym reguluje na terenie Niemiec głównie niemiecka ustawa o podatku dochodowym – Einkommensteuergesetz (EStG) oraz Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Poniższe informacje potwierdzone są uzupełniającą regulacją w BKGG. 1.

Wniosek o przyznanie Kindergeld powinien zostać złożony w Familienkasse, prowadzonej przy Bundesagentur für Arbeit (urzędzie pracy) w danym landzie (§ 67 EStG oraz § 7 ust. 3 BKGG). Właściwość miejscowa określana jest na podstawie miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jego zwyczajowego pobytu, bądź ewentualnie miejsca w którym wykonuje on pracę zarobkową (§ 13 BKGG).

Wnioski można ściągnąć ze strony Arbeitagentur –> Wejdź na stronę 

Sprawdź bieżące ogłoszenia