Dla Pracodawców

Realizacja projektów unijnych

Agencja Pracy Tymczasowej MR JOB posiada duże doświadczenie w realizacji projektów unijnych. W latach 2007 – 2013 realizowaliśmy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nowa strategia UE, na lata 2014 – 2020 daje duże możliwości wspierania rozwoju polskich przedsiębiorstw. Niemal 73 mld euro zostaną przeznaczone na realizację 16 regionalnych i 8 krajowych projektów oraz ponadregionalnego programu Polska Wschodnia. Priorytetem w sześcioletnim programie jest zwiększenie roli wiedzy, kształcenia i innowacji. Pieniądze z budżetu Unii Europejskiej zostaną również przeznaczone na wspieranie konkurencyjności, walkę z ubóstwem oraz podnoszenie kwalifikacji polskich pracowników.

W ramach 25 programów, w latach 2014 – 2020, dofinansowywane będą, przede wszystkim, projekty ukierunkowane na:

 • innowacyjność,
 • rozwój przedsiębiorczości,
 • badania i rozwój,
 • pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • edukację,
 • rozwój rynku pracy,
 • walkę z wyłączeniem społecznym.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 • doradztwa na temat możliwości korzystania z funduszy UE;
 • realizacji szkoleń otwartych, ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji pracowników zatrudnionych w firmach naszych Klientów;
 • przygotowania i realizacji projektów szkoleniowych,  dostosowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa.