Umowa O Pracę Tymczasowa Czy Tradycyjny Etat?

Forma zatrudnienia tymczasowego jest korzystna dla firm przede wszystkim dlatego, że na mocy ustawy, a także co do zasady na mocy porozumienia pomiędzy agencją, a pracodawcą użytkownikiem ta pierwsza przejmuje większość obowiązków wobec pracownika. Oszczędność przynosi wyeliminowanie często długotrwałej rekrutacji podczas gdy konieczność zwiększenia zasobów kadrowych jest tylko czasowa.

Pracownicy agencji są pracownikami „sprawdzonymi”. W przypadku zawarcia umowy o pracę tymczasową nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy (przedłużenie umowy do dnia porodu). Pewnym minusem jest to, że pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć okresowo innej pracy niż ta która jest przedmiotem umowy ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.

Jeśli chodzi o samych pracowników zatrudnienie tymczasowe jest korzystne dla tych, którzy cenią sobie elastyczność pracy – choć z drugiej strony nie jest tajemnicą, że dla pracownika jest ono miej stabilne niż tradycyjny etat. Jest to też dobra forma zatrudnienia dla osób rozpoczynjących karierę, zdobywających doświadczenie. Często z pomocą agencji pracy tymczasowej można znaleźć zatrudnienie szybciej niż gdyby robić to własną rękę. Tak naprawdę wbrew pozorom jest to też szansa na znalezienie stałej pracy bowiem często zdarza się, że „agencyjny” pracownik otrzymuje propozycje stałego angażu od pracodawcy użytkownika i po zakończeniu umowy z agencją pozostaje w firmie na stałe. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej dopuszczalne. Co więcej ustalenie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem warunku niezatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej jest nieważne.

Urlop pracownika tymczasowego

Odnośnie urlopu wypoczynkowego obowiązują następujące zasady:

– Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika; urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów.

– Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego (również urlopu na żądanie!), udzielając, w terminie uzgodnionym z tym pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu. Urlop jest więc przyznawany za czas przepracowany z „dołu”.

– W razie niewykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego należy mu się ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent pieniężny wypłaca pracownikowi agencja.

Źródło: saz.org.pl