Sytuacja Na Rynku Pracy W Październiku 2012 – Bezrobocie Minimalnie Wzrosło

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 2012 roku 12,5 proc. i w porównaniu do września br. wzrosła o 0,1 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku natężenie bezrobocia nie uległo zmianie i wynosiło 11,8 proc.

Wzrost stopy bezrobocia w październiku br. odnotowano w dwunastu województwach. Najsilniej, bo o 0,3 punktu, natężenie bezrobocia wzrosło w województwie warmińsko-mazurskim. W dwóch województwach wskaźnik bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmienił się. Z kolei w województwach lubuskim i świętokrzyskim odnotowano spadek wskaźnika bezrobocia. Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim.

rrrrrr

Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 roku wyniosła 1 995,9 tys. osób. W analogicznym miesiącu ub. roku odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych. Względny wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2012 roku odnotowano w czternastu województwach, przy czym najsilniejszy w województwach.

W województwach lubuskim i świętokrzyskim miał miejsce spadek liczby bezrobotnych. W województwie lubuskim względny spadek był znaczny i wyniósł 1,8 proc. Natomiast w województwie świętokrzyskim liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,3 proc. W dwóch województwach wskaźnik bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmienił się.

Obserwowane w ostatnich miesiącach spowolnienie gospodarcze, przejawiające się pogorszeniem koniunktury w kluczowych sekcjach działalności gospodarczej, takich jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo czy handel detaliczny, spowodowało pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku br. wynikał w głównej mierze z rejestracji osób:
· powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony;
· zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy – z prowadzonego przez MPiPS monitoringu zwolnień grupowych wynika, że w bieżącym roku zapowiedzi zwolnień grupowych są wyższe, niż przed rokiem. W okresie styczeń-wrzesień br. pracodawcy zapowiedzieli zwolnienia 59,6 tys. osób (52,7 tys. w analogicznym okresie ub. roku), a zwolniono 26,4 tys. osób (przed rokiem 24,7 tys.);
· po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie);
· po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu – powroty do ewidencji co roku nasilają się od października.

Z pewnością wpływ na zaistniałą sytuację ma również spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2012 roku wyniosła 67,2 tys. i w porównaniu do września 2012 roku spadła o 15,8 tys.

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w październiku 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach. Na uwagę zasługuje znaczna rozpiętość pomiędzy województwami w dynamice spadku ofert pracy. Najsilniej, bo o 45 proc., spadła liczba ofert pracy w województwie świętokrzyskim, choć warto zauważyć, że było to jednocześnie województwo, w którym miał miejsce znaczny spadek liczby bezrobotnych. Na przeciwległym biegunie znalazło się województwo śląskie, w którym spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy wyniósł 2,7 proc.

Źródło: MPiPS