Sytuacja Na Rynku Pracy W Listopadzie 2012

Bezrobocie w listopadzie wzrosło z 12.5 do 12.9 procent

Wobec utrzymującego się spowolnienia gospodarczego i związanej z nim niepewnej sytuacji na rynku finansowym oraz w innych branżach gospodarczych, pracodawcy pod koniec roku bardzo ostrożnie podejmują decyzje o zatrudnianiu nowych pracowników, przekłada się to również na ograniczanie zatrudnienia i elastyczne ustalanie poziomu wynagrodzeń.

Znajduje to odbicie w kształtowaniu się sytuacji na rynku pracy. Według wstępnych szacunków GUS w I kwartale 2012 r. wzrost PKB wyniósł 3,6%, w II kwartale 2,3%, a w II kwartale 1,4%. Na spowolnienie tempa wzrostu PKB wpłynęło m. in. osłabienie dynamiki spożycia ogółem, a w rezultacie – obniżenie w III kwartale br. o 0,7% popytu krajowego w skali roku. Wyraźnie wolniejszy niż w poprzednich latach był również wzrost eksportu.

praca_kontakt

1.Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2012 roku wyniosła 2 059,0 tys. osób i w porównaniu do końca października 2012 roku wzrosła o 64,1 tys. osób.W analogicznym miesiącu ub. roku odnotowano również wzrost liczby bezrobotnych, który wyniósł 2,5%, był więc nieco słabszy. Należy jednak pamiętać, że niższy był wówczas także poziom bezrobocia.Ponieważ w okresie zimowym następuje wygaszanie prac sezonowych w wielu branżach, MPiPS przygotowuje interwencję na rynku pracy polegającą na szybkim uruchomieniu środków do urzędów pracy na aktywną pomoc bezrobotnym. Nastąpi to od 1-go stycznia 2013 roku.

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: lubelskim o 4,3%, wielkopolskim o 4,0%, małopolskim o 3,8%, dolnośląskim o 3,7%.Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w miesiącu listopadzie br. wynikał w głównej mierze z rejestracji osób: powracających do bezrobocia po zakończeniu umów na czas określony; po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie); po zakończeniu aktywnych form – powroty do ewidencji co roku nasilają się począwszy od miesiąca października.Równocześnie urzędy pracy wyraźnie wskazują na spadek odpływu z bezrobocia, co z pewnością wiąże się z obserwowanym w kolejnym już miesiącu spadkiem liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy.

2. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 2012 roku wyniosła 48,7 tys. i w porównaniu do października 2012 roku spadła o 18,8 tys. (o 27,8%).W listopadzie 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 44,9 tys.ofert pracy. Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w listopadzie 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach i oscylował on w przedziale od 15,6% do 43,8%.Prawdopodobnie wynika on w głównej mierze ze spadku liczby ofert pracy niesubsydiowanej, ale również zmniejszenia się liczby subsydiowanych miejsc pracy.

3. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 2012 roku 12,9% i w porównaniu do października br. wzrosła o 0,4 punktu procentowego.W analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad 2011 – październik 2011) wskaźnik bezrobocia wzrósł o 0,3 punktu. Wzrost stopy bezrobocia w październiku br. (w granicach od 0,2 do 0,5 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniej wzrosło natężenie bezrobocia w województwach: warmińsko-mazurskim (o 0,6 punktu) oraz lubelskim i zachodniopomorskim (o 0,5 punktu).Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,5%) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (20,4%).

Źródło: MPiPS