Polska emerytura tylko za pracę w Polsce

Polskie emerytury mogą być przyznane Ukraińcom wyłącznie za okresy ubezpieczenia osiągnięte w Polsce. Tym samym wypłata świadczeń z tytułu zatrudnienia i ubezpieczenia na Ukrainie należy do tamtejszej instytucji ubezpieczeniowej – wyjaśnił Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wiceminister Marcin Zieleniecki zdementował informację, jakoby pracownicy z Ukrainy, którzy przepracują w Polsce zaledwie miesiąc, dostaną tysiąc złotych polskiej emerytury.

– „Polskie emerytury mogą być przyznane i wypłacane przez ZUS wyłącznie za okresy ubezpieczenia osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tzn. za okresy, za które do polskiego systemu ubezpieczenia społecznego zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie emerytalne” – wyjaśnił podsekretarz stanu w MRPiPS.

Jak zauważył, jest to zgodne z zasadą, zgodnie z którą każde państwo wypłaca świadczenia emerytalne za okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z przepisami tego państwa.

– „Dlatego też osoba, która posiada okresy ubezpieczenia osiągnięte w dwóch państwach, może uzyskać emeryturę z każdego z tych państw, o ile spełnia warunki wymagane do nabycia prawa do świadczenia zgodne z przepisami danego państwa” – tłumaczy wiceminister Marcin Zieleniecki.

Co ważne, umowa z Ukrainą nie reguluje kwestii minimalnych emerytur oraz podwyższania wypłacanych emerytur do kwot emerytur minimalnych obowiązujących w danym państwie.

– „Do obywateli Ukrainy – zgodnie z zasadą równego traktowania – mają zastosowanie takie same uregulowania jak do wszystkich innych osób uprawnionych do polskich emerytur w myśl polskich przepisów wewnętrznych, niezależenie od ich obywatelstwa” – mówi wiceszef MRPiPS.

Wiceminister zauważył również, że w przypadku emerytur przyznanych zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych podwyższenia dokonuje się w taki sposób, aby suma emerytury polskiej i świadczenia zagranicznego nie była niższa od kwoty polskiej emerytury minimalnej.

– „Kwota podwyższenia jest więc zależna od kwoty przyznanej emerytury polskiej oraz wysokości emerytury zagranicznej, jednakże nigdy nie osiągnie ona wysokości 1 tys. zł. Dodatkowo każdy wzrost emerytury polskiej lub zagranicznej skutkuje zmniejszeniem kwoty podwyższenia” – obrazuje wiceminister Marcin Zieleniecki.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Ukrainą została zawarta w 2012 roku. Dwa lata później weszła w życie. Postanowienia umowy dotyczą osób, które miały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne w obu krajach. Obejmują również członków rodziny ubiegających się o rentę rodzinną po osobach ubezpieczonych w Polsce i na Ukrainie.

webinarium_ukraina