Od 1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wstępnych badań lekarskich.

Od 1 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące wstępnych badań lekarskich.

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku ponownego skierowania pracownika na badania wstępne w przypadku:
1)     przyjmowania ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą,
2)     przyjmowanie do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (powyższy przepis będzie stosować się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą).

Źródło: Polskie Forum HR